HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 7

JPEG (Deze pagina), 611.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

7
ct De aansprakelijkheid der venneeten werdt, wat de
ll· beide eerste venneetsehappen betreft, geregeld deer de wet
U, en de aete van venneetsehap, terwijl veer de beide laatste
ll- de aanspralcelijklieid der deelhebbers en de grenzen, waartee
>ll directeuren het recht hebben zender verplichting hunnerzijds
>1' de venneetsehap te verbinden, daarenboven neg in de sta-
`ï tuten zijn aangegeven.
De beheerende venneeten bij de beide eerste, en de
l- _direeteuren bij de laatste venneetschappen , zijn belast niet
U het bestuur, het beheer en de adininistratie van alle waar-
­ den en bezittingen der venneetsehap teebeheerende, zijn
verplieht deze laatste ten bate en in evereensteniniing niet
­· _den werkkring der venneetsehap aan te wenden, en te zergen
, dat het greete en eenige deel, het behalen van winst, be-
1 reikt werdt.
Ten einde alle aetiva’ s beheerlijk te verantweerden, de
> gemaakte winsten ef het geleden verlies en het risiee, deer
=· de venneetsehap geleepen, te kunnen aanteenen, en zee-
“ (leende het beheer te reehtvaardigen, is in de eerste plaats
een geede en welingeriehte adininistratie needig. .
Deze administratie werdt in verschillende venneetsehap-
pen naar het deel, den aard, den werkkring len den vernin
der venneetsehap geheel anders ingericht. llet karakter
der administratie en de beeken, daarbij in gebruik, is veer
bankzaken een geheel andere als vee1· handels- ef fabrieks-
zaken.
Veer een greet deel hangt dat af van den wil en het
inzicht der bestuurders, en niet het minst van de bijzendere
seert der instelling ef venneetsehap. Zee zal de adniini-
stratie en de daarbij gebruikte beeken in een eireulatie-bank
veel verschillen niet die, welke bij depesite-, erediet- et eeni-
inissie-banken werdt gevoerd.
Een adininistratie in een venneetsehap veer binnen-
landsehen handel, zal aanmerkelijk verschillen van die,
welke zich iinpert ef expert ten deel stelt.