HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 6

JPEG (Deze pagina), 604.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

6
vzist, slechts enkele, wzun·ende1,· de erediebvereenigingen, niet
vzzsh en vlebtend, de (‘<>(·ll)Ul'?LlïlCVO niet geheel vlelvtend lmjiifzizil.
lïij den l(2l·1)ltlbZLlSV()],'ll1 kzniinen negenclersclieid inzilcen,
el` het lczrjiilzizil deer de firinzniten zelf, zee zils bij de ven-
]lU()iS('ll2LPl)()ll ender een iiunzi, deer de lirinznilen en een
ef in<·ei· g'Cl(lSUlllL‘lICl'S, zee zils bij de c·eininz1,11dibziire, ef deer
zizindeelheuders en deellxebbers, zee zuls bij de nzizunleeze wi
eeepem1‘ieve VUl1ll(>l)l`S('lläLj)])Cll is bijeengebmielit.
Het kzxpitzizil der venneefschziji is een vzin de pzu·tieu­
lieve bezittingen der venneeten zifgeseheideii verinegen, zxilleen
bestemd eni fe werden gebruikt veer hel; deel niet de ep-
rieliting beeegd, ef dzizwveer lziter zmngewezen.
De veinieetscrlmp, die zizin de bepalingen der wet vel-·
deelv, bezit, i·e«:lifspei·s<ienlijklieid, kun bezittingen hebben,
heeft eigen recliten en verplichtingen, lczin derden zum ziel:
en zich jegens derden verbinden.
De deer de venneeten ingebrzielite kzipibzilen en de
(libïL1'(l<)()]' VO1‘l(l'Og()1l geederen, elleeten, wissels en zindere-
bezilzlinggen, blijven wel het genieeiiscclizippelijlc eigendeni der
venneeben, deeh vennen begenever derden een zelistznulig
eigendein, dat zuinsjwzikelijlï is veer zulle schulden en ver-
bintenissen , deer de venneetschïnp zirnigegzizin el len liziren
lziste kennende.
Vzin dzizir is de selidibeib en de Wijze vzin beheer vzin
de venneebschzip, Z(>O£lI'äl» de zizn1.sp1·zil<elijklieid der venneelien
j beperkt is, eek veer derden van heb heegste belzing.
i Verbintenissen kunnen nzunens een venneetselizip
werden zizuigegzizinz
in V©llDOOtSCllêlI)1>(‘1l ender een firinzx, <lee1· een ef
meer der iiiunzinten;
in C()l1llllil·]l(llt2Lll'C veiineetsclizippen, zilleen deer de be-
belueerende venneefen;
in lli1·ïLllll()(>Z(ä en C()<·ll)()l'&Ll3lU«'() VOM]l()()LS('ll¢l­I)l)C11,<l()()l*
<lll'(‘('l·(.>Lll'()]l ef bestuui·<lei·s, dziizirtiee «le<n· de venneeben min-,
i gewezen, met el’ zendei: ieeziclii, van eenimisszirissen.