HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 40

JPEG (Deze pagina), 541.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

l
40
ii?
· Passiva"s.
in
De passiva’s kunnen 0. a. bestaan: j
et. ill gekapitaliseerde winsten, gereserveerd 0111 eventueele j
verliezen te dekken (1‘CSO1‘V()li()]J.(1S);
Tj Z). in winsten, dat jaar aan aandeelliouders uit te kee1·e11 ;
<·. in schulden jegens bijzondere personen en firnia’s.
M l
Q Gekapitaliseerde winsten, (l`0S(51'V(Bf0ll(1S).
l
li? `"`M
Dit fonds, waarvan de wijze van sanienstelling bij de
statuten behoort geregeld te Worden, mag niet in de zaak
zelf worden aangewend, maar moet buiten de ·risieo’s der
zaak in soliede, gemakkelijk te realiseeren waarden worden
belegd.
" Men vermelde, in geval belegging, in het grootboek en
, in de notulen uitvoerig, in welke waarden dit reservefonds
belegd is.
j Bij belegging in eiiïeeten of beleening verwijs ik naar ·
de eontröle bij die activa/s is opgegeven, bij voorschotten op
onderpand, naar die debiteuren vermeld.
l
j Uit te deelen winsten, (dividend).
= De controle dezer rekening, die meestal direct weder
verdwijnt, is wel de genmkkelijikste, als 1nen de winst- en
l VC1`llOS-l’Gl(011lI'lg` accoord heeft bevonden.
Men lette hier alleen, of de aetiva’ s in Z()0<l{L1llg()V2),ït1‘­
de11 zijn belegd, dat nitdeeling der winsten niogelijk is. i
Bij betaling van dividend zij men indachtig, de
` I