HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 39

JPEG (Deze pagina), 579.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

t 39

t 0. door hot g2i1'ZLlldG(31`()1l vzui gctrokkou wissois op bot buitou-
huid, oudor vorpliohtiug voor do dokkiug bij vorvzil zorg
to dragon;
Q rl. door hot oudossooroii ou disooutooroii van ziooomodzitio-
pripior, door zmdorou gogovou.
Acooiuodzntio-pa,j>ior is mooiolijk vzm roool papier to oiidor-
sohoidoii, dzmrtoo bohoort iamgdiirigo oofouiug. Alszrigoiuoonv
· rogoi is hot voorzichtig, bijzoiidoro :J.:1u<lzioht to wijdon zmu
wissels, door bïmkiors op bztukiors of ii:mdolzm­1·s op hmgoii
tormiju gotrokkoii , ou op dio door iudustriëclou of hzru.dol:m.x·s
op biiiiioii- 011 biiitcmioixidsolio bzuikiors op lzmgori termijn afgo-
govou; hot obligo-coutiolobook kam bij dit ondorzook groot
uut docu.
Hot gormxikkolijkst zijn do door do vomiootsohzip gogo-
vou voorsohottoii to coiitrolooroii , V2LllllO(!l‘ mom dozo muw
dou wvzmn·bo1·g on dou vorm, wmiriu zij voriooiul zijn, vordoolt,
mot vormoidiiig ziohtor oikou dobitour vzm oouig bobmg (do
som ku.11 door ooiiimisszrrissou Wordou vaistgostold), vzm dou
i wzmrborg voor dio sohuldoii gogovou. I
j Eou gooni bijgohoudoii i11for1rm,tio-book, wzx.:m·ii1 mou allo `
Jo gogovoii wzmrborgou, (io ï1,fspi·ztko11 ou ïrlio rogolingoii mot
, dobitourou vormoldt, gooit coimuissmissoii bij hot iuizioii dor
mzmiidoiijlqsoho iijst vzm dobitourou spoodig inzicht, of bij hot
vorloomoii vzm orodiot do iioodigo voorzorg ou komiis is
gobruikt.
j Bij hot oudorzook oouor oiikolo rokcuiiig lotto mon
K o. zi. in do oorsto pizmts op zilio trzuisfortou por kus of mo-
E moriiml goimmkt, zoowol wat porsooulijko als zzrkolijko roke-
nimgcu botroft.
j Voor Jo dwgolijksoho ooiitrölo gobruikt mom bij groote
iiistolliiigoii omi positio-book, wxmriii, met vormoldiug vzm
allo wzizrrborgoii ou 1'iSi(3()’S, do cizrgciijlwcziice szridrfs dor voor-
mxmxisto porsooiiiijko rokoniiigoii V<_)(>1'i{()l1(‘L.
1 .


_
· 2