HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 38

JPEG (Deze pagina), 615.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

nl
PQ ­

gil l
ill 38 l
gi; ‘
vrienden, ingevatl huwelijk, de voorwïmrden bij de voltrek~ l
king vun het huwelijk ge1n:m,kt,,.de vetste goederen , die hij
bezit, de hypotheken dzntrop gevestigd, en zooveel mogelijk
of hij zieh door borgtoeht en speeulattie een meerder risieo g
blootstelt.
Voorsehotteii onder wzntrborg kunnen gedekt zijn:
gg door borgtoelit vzni derden;
door hypotheek door den debiteur zelven of te zijnen ·
behoeve gesteld;
door depot van elteeten of goederen; de lznttste, het
[ zij in iuiturzt, het zij op eeolen.
lg Bij borgtoeht geve inen uieht op de soliditeit, zoowel
van den debiteur als op die de1· borgen. Men late de
borgen ;ml`statnd doen vuiu het voorrecht van uitwinning en
sehuldsplitsing; dit lznttste ztlleen, ivztnneer meerdere bor-
gen zieh ten behoeve vnin een debiteur verbinden.
Bij lrypotlieek: op het bedrztg, den rztng dorhlypotheek,
en ingevztl tweede ol` lzttere lrypotlieek op liet bedrztg
E de1· vroegere inschrijvingen, de getztxeerde wzutrde, de lig- I
ij ging der goederen, de polis ven aissurznitie en dezmntee­ j
t kening, gevorderd bij ant. 297 `Wetboek V2tlll<O()j)ll2l,1l(l(àl.
Bij depot vztn elleeten en goederen (beleening): op de .
iwijze vun bexvzning dier wznwden, op de wï1.:n·de, het
surplus en de soort (uien verdeele ook hier de 1°lSlC()’S)
en de polis vzni verzekering; inen neme ninuner zmndeelen
of obligittien van een Vereeniging tot dekking voor een j
l inni lnmr ot voor een ann hzt:1.r verwztnte instelling geopend K
{ erediet min. E
E Indirect kunnen voorseliotten verleend en risieo ge-
i loopen worden:
j u. door het ateeepteeren vnu lztng pupier of het geven van
proinessen, die dan door den ontvztnger bij derden
verdiseonteerd kunnen worden;
/1. door het openen van eredieten in het buitenland onder
gztrztnti e ;
­ 2