HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 37

JPEG (Deze pagina), 562.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

i 37

l Onroerencle Goederen.
i Voor alle onroerende goederen, der vennootschap toebe-
hoorende , opene men afzonderlijke rekeningen, die men ,
i onder behoorlijke omschrijving van plaatselijke en kadastrale
ligging, grootte , belending en niet aanhaling van datum ,
plaats en persoon voor wien de acte verleden is, debiteert
voor de som bij aankoop. Wannee1· reeds afschrijvingen
hebben plaats gehad, vermelde men zoowel den koopprijs
als de daarvoor aangenomen waarde in het grootboek.
Het bewijs der overschrijving in de openbare registers
ten name van de vennootschap, het bewijs dat de goederen
niet geen hypotheek bezwaard zijn, de laatst verrichte
i taxatie en de polis voor brandverzekering, moeten minstens
eenmaal per jaar worden gecontroleerd.
` Zijn de goederen. met erediet­h_ypotheek bezwaard, dan
enderzoeke men de som ter concurrentie, waarvan deze ver-
., leend is en de laatstgeteekende rekening­courant van den
L crediteur; bij gewone hypotheek is overlegging der laatste
_ kwitantie van aflossing, waarop het saldo der schuld moet
j aangegeven zijn, voldoende.
E
·1

Veorscliotten. ­

_l
l e ä .
Voorschotten kunnen gegeven worden in blanco en onder
waarborg, aan enkele personen, aan meerdere personen ge-
j zainenlijk en aan vennor>tschappen, direct en indirect.
A; Bij blanco voorschot beoordeelt men de soliditeit en mo-
raliteit van den persoon, van zijn zaak, industrie, handels~