HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 35

JPEG (Deze pagina), 558.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

35
king, zelfs voor zeer kleine bedragen, onmogelijk, daar de `
controleur zich van elke afwijking in de ver·houding
van de ingekomen wissels tot de daarop gewoonlijk ge-
maakte winst, rekenschap moet geven van de oorzaken, die
tot dit verschil hebben geleid.
Ten slotte kan men de wissels nog controleeren door
·bij elken ontvangen en dus in portefeuille gekomen wissel
5 van zijn verzending of verkoop aanteekening te honden.
De wissel, waarbij zulk een aanteekening op het einde der
maand ontbreekt, dient dan nog in portefeuille te zijn en
. op den inventaris voor te komen.
J Geld en Bankpapier.
i Alle ontvangsten en uitgaven worden gewoonlijk met
aanteekeningen van den vorm, waarin zij geschieden, in een
i klad­kasboek ingeschreven en dan met aanduiding der reke-
_ ning, waarop zij geboekt moeten worden, in een net­kasboek
overgenomen.
i · De controle op kaswaarden geschiedt het best door _
dagelijksehe optelling van het kasboek en vergelijking van
het aanwezige met het saldo, door het kasboek aangegeven.
l Elken dag kan men den vorm van het aanwezige in een
daarvoor ingericht boek aanteekenen, waaruit dan voor elken '
dag blijkt, waarin het aanwezige kas­saldo bestond. Men sta
den kassier niet toe overboekingen per kas te doen ge-
schieden; vooral met de als remisen toegezonden traiten
heeft dit dikwijls plaats.
Niet dat met het over de kas laten loopen velofranden
· kunnen worden begaan, maar uit beginsel, dat men in het
kasboek nimmer iets moet boeken, wat werkelijk niet ont-
1