HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 34

JPEG (Deze pagina), 706.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

of " is ‘ i in i ‘ ` we r
fit .
34 ü ·
il palingen, die tegenover derden werken, huwelijksche
. voorwaarden, bezwaard of onbezwaard eigendom, enz.),
èn door informatie en bespreking van die personen kan
te weten komen.
Van de openbare registers wordt slechts hoogst zelden
en zeker te weinig gebruik gemaakt.
Wat hun aantal betreft, kunnen wissels het best gecon-
troleerd worden door in het grootboek voor binnen- en bui- ;
tenlandsche wissels afzonderlijke rekeningen te openen.
Bij zeer uitgebreide wisselzaken is het zelfs wenschelijk,
4* de buitenlandsche wissels weder op verschillende rekeningen 4
te boeken naar de munt, waarin, of het land, waarop zij ge-
trokken zijn, zooals wissels in ponden, dollars enz. i
In een afzonderlijk daartoe bestemde kolom in het
grootboek noteert men bij de ontvangst, hetzij de boeking
per dag of per maand geschiede, op elke wisselrekening ‘
het aantal, en wat de in vreemde munt getrokkene betreft,
ook het gezamenlijk bedrag der ontvangen en verzonden
wissels. j 0
ll Wanneer dus in het grootboek op bovengenoemde wijze
E geconstateerd wordt, dat op einde Januari 1879, het aantal l
E der op 31 December 1878 aanwezige wissels in ponden 205
bedroeg, ter gezamenlijke waarde van £ 10980.5.4, en er
zijn in de maand Januari 408 wissels, voor een geza1nen­
lijk bedrag van £ 19520.8.9 ingekomen, en 519 tot een
bedrag van £ 23415.15.4 verkocht of verzonden, dan blijkt
g hieruit ten duidelijkste, dat het aantal aanwezige wissels §
j op den 31 Januari moet bedragen 94, ter gemeenschappe­
lijke waarde van £ 7084.18.9.
Q Ontvreemding van wissels of verwisseling van grootere Yi
i met die van kleiner bedrag, is door het toepassen van boven-
; staande controle volkomen uitgesloten.
V Een wekelijksche of maandelijksche opmaking dient
daarbij nog tot meerderen waarborg.
Vooral bij wekelijksche boeking der agio is de ontdui- J
1