HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 33

JPEG (Deze pagina), 691.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

33
Daar het endosseeren, zoowel het blanco als het ge-
l wone endossement, den endossant tegenover de latere houders
verbindt en deze alleen zich op zijn remittent en vorige
endossanten, zoo die er zijn, kan verhalen, is het noodig dat
men dit risico nagaat voor alle wissels, of, wanneer dit
Q onmogelijk is, van die wissels, die men van personen ont-
vangt, waarmede men in directe rekening staat. Men opene
i voor die personen in een afzonderlijk register een rekening,
vermelde op de linkerzijde dier rekening alle wissels, die men
van hen ontvangen heeft en waarvoor zij in rekening ge-
i crediteerd zijn, met aanteekening van den persoon en de plaats
waarop, het bedrag waarvoor, en den vervaldag waartegen de
I wissels getrokken zijn, met aanteekening van het getal en-
dossementen, op den wissel voorkomende.
Aan de rechterzijde boeke men alle wissels, die men van
anderen op dien persoon of firma ontvangen heeft en teekene
rg daarbij den naam van den trekker, remittent, bedrag en
verval aan.
Door deze boeking bemerkt men direct, met welke soort
van firma’s de in rekening staande persoon of firma handel
i drijft, van welken aard het door hem of haar gedisconteerde
L papier is, en of tusschen deze personen ook onderling wissel-
. ruiterij plaats heeft.
g . Wanneer men zich voor de riehtige betaling van wissels
borgstelt, (delcrèdere) is een zoodanige contróle op den handel
dier firma’s bepaald noodzakelijk; men bepale dan voor elke
j firma als boven bij wissels is aangetoond, het maximum
bedrag en teekene op elk hoofd de reeds op delcrèdere loopende
risico’s aan.
l Aan dit controle obligo­boek kan zich een ander, niet
minder nuttig boek, aansluiten, en wel het informatie­boek.
Voor alle personen en ürma’s, met welke men zaken drijft,
opene men een hoofd en teekene daarop alles aan, wat men
èn door de raadpleging der openbare registers, (zoo als
L begin, voorwaarden en einde eener vennootschap, met alle be-
E 2
il