HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 31

JPEG (Deze pagina), 529.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

31
l Coupons worden op gelijke wijze als de effecten gecon-
E troleerd.
Scheepsaandeelen worden om hun incourante waarde
en geheel verselnllenden aard, niet onder eiïecten opgenomen.
i Voor lien opent men een afzonderlijke rekening, zooveel
. mogelijk voor elk aandeel een afzonderlijke, debiteert deze
voor alle betalingen aan den boekhouder bij uitrusting, en
E creditecrt die rekening voor de uitdeelingen. Alleen als
geldbelegging, nimmer als handelsartikelen, komen de scheeps-
aandeelen voor.
’ _ Wissels en Promessen.
Deze activa’s onderscheidt men in binnen- en buiten-
landsche wissels, naarmate op binnen- of buitenland ge-
l trokken zijn;
l In vista., kort- of langzicht-wissels, naarmate tusschen
den dag der trekking of van ontvangst en den vervaldag
I grooter ot kleiner tijdruimte is;
In geaccepteerde wissels, als het bestaan der schuld
W door den betrokkene door zijne signature op den wissel
erkend is, en in niet geaccepteerde, als alleen uit het teit
g der trekking het rechtmatig bestaan van den wissel kan
worden afgeleid;
In plaats-wissels, als de Wissel op de plaats zelve be-
taalbaar is; in gedomiciliëcrdc Wissels, als de betaling op
V een andere plaats of bij een ander persoon moet geschieden
dan bij den betrokkene;
E In discontabel en niet discontabel papier, naarmate de
Wissel aan de wettelijke vereischten al of niet voldoet, bc-
hoorlijk gezegeld is, te kort of te lang loopt.
'