HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 30

JPEG (Deze pagina), 672.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

jl
fi
ll
. ii 30
l pari, boven of beneden pari zijn uitgegeven; de aan-
4 ` deelen, naarmate zij door iinaneieele, commereiëele of E
industriëele maatschappijen en ondernemingen zijn uitgege-
ii ven, op naam of in blanco, volgestort of slechts gedeel-
telijk gestort zijn. i .
De effecten kunnen voor de vennootschap geldbeleg- l
ging of liandelsartikelen zijn., ­
Wztiineer de effecten voor geldbelegging dienen, opene
men daarvoor een rekening, vermelde op die rekening de
soort, het aantal stukken en het bedrag van den inkoop ,
zooveel mogelijk met aanteekening der nummers. A
Van elke nieuwe belegging, vervvisseling, of verkoop
_ van stukken, houde men in de notulen nauwkeurig aan-
teekening, met vermelding der nummers en verdere om-
schrijving, de plaats waar en de personen door wie zij l
bewaard zullen Worden, de maatschappij, bij Welke zij J
verzekerd zijn. i
Wlanneer de effecten handelsartikelen zijn, handelt men
daarmede op gelijke wijze als voor goederen is voorge- j
schreven, met controle op stuks, nominaal bedrag en winst j
of verlies. Het controle-boek zal deze waarden gebruikt l
moeten worden, Wil men van de richtige verantwoording
zeker zijn. i
Men zie toe, dat alle coupons en dividenden behoorlijk
verantwoord zijn, dat de effecten bij de levering in het
nummerboek worden ingeschreven en bij aflevering worden
afgeschreven ; Wanneer dan vermissing uit het controle-
§ boek blijkt, is het nummer of de nummers der in het
ongereede geraakte effecten bekend en heeft men het
middel tot nasporing. . ,
y Bij verzending teekene men het aantal, de soort, de I
nummers van elk effect op, kondige de zending aan en
verdere bericht van ontvangst; in den volgenden brief aan i
, dien persoon make men van dezelfde zending en van het ,5
i van hem ontvangen bericht eveneens melding. _ ‘ï