HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 26

JPEG (Deze pagina), 610.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

Ill `
26
niots is gostort, zich in hzindén dor diréotio mooton bo--
vindon.
Do zmndoolén mijn toondor. Wztnnoo1· allo zmndoolon -
van gélijk bodmg zijn én tot één sorio bohooron, kan mon .
voilig één l<a,pitzmlrol<ouing dautrvoor oponon; zijn zij oohtor i
ij van ongolijk bodrzig on boliooron zij tot vorsoliillondo sori.ën, l
j dun is do opening van vorsohilloudo rokoniugon zwinbovolon. i
Aztn hot hoofd dior rokouingon omsohrijvo mon do
il soort, hot zmntail, hot bodmg on do nuiniucrs dor uitgégévon
lj stukkon. ­
jj Bij do uitgifto van amztndoclon zum toondor wijdo mon
bijzondoro ztztndamohtc
Azul hot zmntztl dor van olko soort godrukto oxoiriplamcii;
Aztn hot ziztntztl uitgogovon on niét uitgogovon stulclïon,
on do wijzo van bowziriug dozor lzmtsto.
j Mon govo zilloon op vztsto toriiiüuon uztiuléolou uit on
ti notoort do uitgilito dztdolijlï in do rogistors ou in dé
notulon dor UOl1111llSSäJil'lS-V()l'gE`t(lUI'll1g'0I1 , mot voriiiolding vzui
porsoon, uuuimor on liodratg.
j, Mon oisohé stoods tvvoo of iuoordoro luuidtookouiiigon i
op éllï zimidool, wzmmoiidor atltijd oon vztu ooiiiuiissnrissou,
jl én tookono nimiiior vooruit. .
· Hot kztpitïml oouor ooöporattiovo voroouiging bostzmt
ztlloon uit zumcloolon op nzmin, liotzij volg;ofo1u·noor<l of
godooltolijk gostort.
To dion opziolito zij hot gouoog ]l2|·2lil' do booking én
gj oontrölo, bij oouimuiulitztiro ou nztztmloozo voiuiootzscliztppoii,
Q té vorwijzou.
Mon lotto hiorbij vooral op don dzitum dor in- on
uittreding , dz¤.2tr volgons do wot do ïtztnspmkolijklioid dor
vonnooton oorst oou jzmr nu do opzoggiiig (eindigt, én do
opoi1ba.:t1·liéid dor :1,:111dooluii­1·o;;·isto1·s door hot publiok gozztgg;
govorrlord wordt.
Do <)V(‘l’SCll]'l_jVlTlQ' ·vzm1 zi.z1.n<lool<·u op uzmiui, moot go-
< sohiodon oudor goodlwiirixig vzm <·oiriuiissz1­1·isson , wzinnoor