HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 23

JPEG (Deze pagina), 513.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

e
Gentröle van eenige ep de belarus veelal veorkeinenile
‘ 1·ekeningen ten opzichte van ele aietivafs en pztssivzüs ,
de winst en het verlies en leepende risie0`s.
.
,
_ T De lmpitztztlrelïening.
Het kïtpitztztl eener venneeteehztp ender een iirnin,
j bestzmt uit de sterting der·gezn,inenli_jl<e venneeten. Veer
elken venneet werdt ef eene 2tfZ01l(lL!l'll_jl{U letj>it;mli·ekeiiing
geepend, niet uiainduiding van den veuneet WV3.2ll’()j) die be-
trekking heeft, ef een 2tlgeineene lmjiitztzilrekening, w:t:ti·ej>
men de sterting van ztlle venneeten ztizenderlijlc vernieldt.
/Vztnneer een der venneeten slechts een deel zijner
deelneming etert ender beleite van bijsterting , LlOl)li·(‘()l'L% men
de j>rivó~rel<ening vatn den ïtelite1·et2tlligen. venneet veer het
neg te storten beding.
Bij de vvinstverdeeling ef den enielztg vnvn het verlies
lette men liierep, tenzij de wijze van lntndelen bij de nele
is veergeeelneven.
Het kztpitztïtl eener eennnatnditxtire VL¥llllU()i»H(‘ll2Lj) kan
l>estzmn:
al. uit de deelneming der lielieerende venneeten;
I;. uit de deelneming der geldseliietende et eeinnnnndituire
venneeten.
Veer de deelneming dezer lztzrtste kunnen ztznnleelen wer-
; den uitgegeven deer de belneerende venneefen.
Deze cmndeelen kunnen zijn ep nmnn ef een teender.
i ln dit lziirtste gevel nmeeten zi_j , even als de lilniwe :i;mde<~l<·n
der nitxtinleeze V(‘llll()()i·S(¥ll>lj) , velgeetm·t zi_jn.
Veer de deelneming der verzintweerdeli_jl<e en i·em1nzin­