HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 22

JPEG (Deze pagina), 575.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

` 22
i De jaarbalans.
lj Aan deze, die den waren stand van zaken aan het
einde van den jaarkring aantoont, moet door de directie de A
meest mogelijke zorg worden besteed.
Van elk activa en passiva dienen de onderdeclen te
worden aangetoond.
Volledige staten der aanwezige Waarden op 31Deeeni­
ij ber of op den. afsluitingsdag, wanneer deze niet niet het ij
M burgerlijk _jaar samenvalt, door connnissarissen en directie i
iii geteekend, helderen de balans op en dienen haar tot bijlage.
t Een volledige staat van debiteuren en een afzonderlijke
staat van crediteuren, gerangschikt naar den aard van het
' door hen of aan hen gegeven onderpand, geven aan de
j cijfers de1· balans dienaangaande werkelijke waarde. in
‘l Men sehrijve de balans met de bijlagen in een afzon­
t derlijk daartoe bestemd register, ingevolge artikel 8 van l
i het Wetboek van Koophandel, in.
ll Bij het nazien der balans vcrgelijke men deze met het
groothoek, beoordeele de geinaakte winst of het geleden
Fl verlies, Waarvan nien de specifieke opgave en overboeking
I in het journaal vindt, make een vergelijking tusschen l
V de activa? s en passiva’s en de gemaakte winst van vorige jaren jj
met het te controleeren jaar, en onderzoeke de afwijkingen.
Bij grove verschillen vrage men dienaangaande aan direc­ 4
touren opheldering en des noods speciiieke opgaven van de
oorzaken dier verschillen.
Men keure een balans of staat niinnier vóór zulk een j
degelijk onderzoek goed.
P a
I I
.
ll l
wnüu ~_"___ _l¥_'__m
r 9
if
il