HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 21

JPEG (Deze pagina), 579.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

, 21
ä
Bij een uitgebreiden goederenliandel is opname in pak-
huis en entrepot elke maand onmogelijk ; men stelle dan den
inventaris uit het pakhuisboek samen en confronteere dien
met den voorraad, die volgens de boeken aanwezig moet zijn.
In bankzaken behoort hierbij te zijn:
rt. een staat van aanwezig·e wissels en promessen;
li. een lijst der aanwezige eüeeten en coupons;
c. een staat van waarden, niet onder lett. al en li begrepen;
(Z. een lijst van debiteuren en een lijst van crediteuren,
zooveel mogelijk ingericht op de wijze, door mij bij de
sluit­balans opgegeven.
Doo1· deze lijsten en staten kan men elke maand be-
j doelde waarden met de daarvoor geopende rekeningen en
E aangelegde boeken controleeren.
L De vergelijking van de saldo’ s der debiteuren en
f crediteuren in het rekening­courantboek met die van het
grootboek , is wensehelijk, omdat daardoor vele fouten
vermeden kunnen worden, en men veel geruster in den
,; loop des jaars de rekening-eouranten afsluiten en de
saldo’s verrekenen kan.
Men wcrpe mij niet’ tegen, dat een zoodanige controle,
met het oog op de daaraan verbonden werkzaamheden,
onmogelijk is.
In Welke zaak is deze controle met eenigen goeden wil toe
z te passen en heeft daarbij dit groote voordeel, dat de jaar-
lijkselie of halfjaarlijksche balans met veel minder moeite
en veel spoediger kan worden opgemaakt, en dat, bijaldien
er nog eenige ontvreemdingen mochten voorkomen, deze dan
' in elk geval na 30 dagen worden ontdekt, terwijl de boeken
dan minstens eenmaal per maand à jour zijn.
Alle balansen, hetzij dag-, week- of maandbalansen,
schrijve men in vaste daartoe ingerichte registers met hare
bijlagen in.