HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 20

JPEG (Deze pagina), 609.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

‘ ` in iw `'r>` A ik ``‘` " A"`” " i"i`""" i er
20 ·
onduidelijke of onwatre voorstellingen verineenen te zien,
J zich tot connnissïwissen of directeuren te wenden , doch doen
i Q dit immer mondeling of bij gesloten briei.
Alleen ztls coinniissnrissen en directie wei geren, duidelijker
_; ophelderingen te geven of de gegeven inlichtingen de kzins
voor onregelniattiglieden doen vergrooten , dan eische men op
de ziilgeineene vergn.dering of in het ope1ib:i.ïu· de gevr:tïiig·de i
i opheldering.
j Alleen in deze gevallen eisehe men dieoplielderingen in
jl het publiek, in andere gevallen zoude dit de vennootschap
ii aiztnmerkelijk sclmden.
t""‘ `"“'“ ‘ i
E
A<lministratieve controle door (lag-, week- of im1.:u1«llmla.11se1i.
‘ _­T-__~

’ et. l):i,glm.l2nisen. Alleen in groote en zeer uitgebreide Vi
i zinken of in die, Welke een mtiitïiil iiliïtlen en bijkantoren i
. bezitten, is het van praktisch nut de dïiigelijksche wijzi­
i. gingen in den stand der boeken :1.ïtn te toonen. De
Ei boeken dienen damn in jour te zijn, en dit is in dergelijke 4
{ ondernemingen zeer mni te bevelen.
l i L. Weelcbnlansen. Op deze bztlsmsen en staten is, hetgeen
fi van dztgbïtlïxinscii is gezegd, ten volle van toepassing.
Voor controle leveren zij bij goede inrichting veel gemak
op, omdat dan elke Week de gcinimkte Wijzigingen wor- ;
den geconstateerd, cn vermeerdering en vermindering
der zmctivzüs en verhouding van de beschikbare middelen
tot de opvmztgbzwe schulden beter kan worden nïigegzism.
c. l[zii:nidba.laJnsen. Deze behooren veel uitgebreider dan .
beide voorgzmnde te zijn en door bijlagen te worden
opgehelderd.
” Zij moeten bestaïm uit een behoorlijk opgeinïtïtkte, met
de optelling van het journaal sluitende proefbahiins, en zoo E
j mogelijk met een geeonstetecrden inventaris.