HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 19

JPEG (Deze pagina), 610.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

l"»,j
[
· 19
Nimmer dulde men onzedelijke gesprekken op het kan-
toor ; niet zelden gebeurt het toch, dat de een daarmede
l den ander op den verkeerden weg brengt. Men trachte
vertrouwen te winnen door vertrouwen in te beezemen.
Men ontzie nimmer iemand om rang, stand of familie ;
men bcvordere de bedienden naar bekwaamheid en nimmer
naar gunst.
Men geve voldoende salarissen , beperke liever het
personeel en verdere meer en beteren arbeid dan dat men met
groot personeel onvoldoende salarissen geeft; de controle
l zal daardoor dubbel winnen. ‘
Finantiëcl zijn bedienden gemakkelijk te centroleeren:
men gcwenne debeginnenden, door hun de kleine kas te
geven , aan het beheer van gelden.; maar verdere van
die gelden nauwkeurig verantwoording. Men stelle hen
nimmer in staat op kantoor eenigen handel uit te oefenen;
dit geeft veelal aanleiding tot oneerlijkheid en gekneei.
Men geve hun nimmer waarden in handen, waarover dc
controle bij hen zelven of huns gelijken berust , maar drage
die aan hooger geplaatsten op.]
Men sta hun nimmer toe de activa’s lang achtereen te
bewaren, men verdere dikwijls verantwoording , en dulde
niet het mede naar huis nemen van aan het kantoor behoe-
rende zaken.
C. De controle, die de aandeelhouders of het publiek
j kunnen uitoefenen. D
Deze controle is uit den aard der zaak uiterst gering.
Zij toch kunnen alleen oordeelen naar de openbaar gemaakte
cijfers en de mededeelingen, die commissarissen en directie
aan aandeelhouders op de algemeene vergaderingen of bij
circulaire doen.
Toch is het nazien der balans en het vergelijken met
de vorige, den aandeelhouders en het publiek sterk aanbe-
l velen. Zij scliroinen niet, wanneer zij op goede gronden
I