HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 18

JPEG (Deze pagina), 598.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

0 ‘ ‘ " ""‘"‘v‘ " nrc-àmqtttn

18 ‘
his attention t0 the aftairs of the bank, cenrteous in his
j interviews with the public, aiïable ancl unreserved in his
i 1 eeninnniicatiens with the direetors an<l kin<l anxl conciliating j
i towamls the snboiwlinates of the bank, treating them as
those ivho niay be one clay placed in a siniilar situation
with liiniself/’
al (lelijk oercleel over de positie en den Werlclïring van
(len contrelenr vinden wij eveneens bij Uesgranges Tenue
j (les livres.
o ii
il B. Contröle door clirecteuren op (lc be<lien<len toe te
i passen.
Deze controle kan zijn a. moreel, h. finantiöel.
Van evenveel, zelfs van grooter omvang dan ele een-
tröle, die (loer het college van commissarissen ep (le clirec-
’ t1ie_wor<lt uitgeoetencl, is het toezicht, Waaraan rleze laatste
‘ al haar i>n<lerhebben<l personeel heeft te onclerïverpen.
Dit toezicht moet in ele eerste plaats ten doel hebben,
i hun handelingen na te gaan zoe in als buiten de zaak,
I in him prive als maatschappelijk leven. Dit laatste is
lï hier vooral neoclig, onulat het leven van tlirecteuren als
j zijnxle public persons, aan cle algemeene aanxlacht minder
li genialckelijlc ontgaat, maar dat <ler bedienden, als zooveel
minder in (le maatschappij bekeinle personen, dikwijls aan
hun patroons ontsnapt. . ,
In vennootschappen Were nien streng alle bedienden, op i
wier leven of moraliteit een vlelc kleeft, Want niet zelden
wordt de venneotschap beoordeeld naar het personeel, dat
<laarin werkzaam is.
lj Directeuren moeten zich op betamelijke Wijze op (le l
' hoogte trachten te stellen van het leven en de emgeving
hunner omlergeschilçteng zij tre<len neeit inquisitoriaal op,
in verniij<len alles wat aan bemeeizucht <l0et clenken; zij moeten
trachten <lo0r raa<lg·eving;‘en en zeclelijken invloed verl<eer<l­
. lieden te voorkomen.
3 E