HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 16

JPEG (Deze pagina), 711.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

1T”"i ` "‘ e' "‘“""”‘"""_"‘ we erei i
1 1 ë
16 .
-1
desnoods in overleg met de directie aan te stellen persoon, con-
troleur, onde1· hun verantwoordelijkheid te laten verrichten.
j ` De controleur, door hen aangesteld, is alleen aan I
het coll.ege van commissarissen rekenschap verschuldigd van
alle handelingen en werkzaamheden, in het belang der ven-
uootschap verricht. Hem kan desgevorderd, in overleg met
de directie, de contröle worden opgedragen over het per-
soneel, in de vennootschap werkzaam.
i Zijn salaris wordt door commissarissen bepaald en ook ­
i van hen ontvangt hij zijn instructiën. Voor alle ontvree1n­
dingen en fouten, door onbekwaamhcid en onvoldoende
i ` plichtsbetrachting zijnerzijds, die de vennootschap ondervindt,
is hij persoonlijk aansprakelijk. Een door hem gestelde
borgtocht is bij voorbaat voor zijn toezicht verbonden.
Hij teekent alle balansen met directeuren en commis­
l sarissen, en is verplicht directeuren steeds op verzoek met
j raad bij te staan; hij is echter voor het door hem gegeven
advies alleen drm. verantwoordelijk, wanneer het de inrich­ 1
ting der administratie betreft. De directie kan vorderen, §
ij dat hij zijn advies schriftelijk geeft; wanneer het de admi­
nistratie geldt, is dit voor haar verplichtend. 1
i Niet beter kan de verhouding, die tusschen commissa­
. rissen, directie en hem. moet bestaan, worden omschreven l
dan dat ten opzichte van den Manager bij de Joinct Stock-
1 banken is gedaan, door James William Gilbart, in zijn
ll, Pratical Treatise on Banking, f°. 160 en 161. ä
l The manager, from his experience, and the importance
‘fQ of the office he fills, is entitled to the kind consideration
i and entire confidence of the directors.
He is selected by them to occupy an arduous and §
gi highly responsible situation, and ought to be rewarded not
mercly with an adequate pecuniary remuneration, but with
ïï the respect and friendship of the directors by whom he
j should be considered in every respect, so far as regards the
U bank, at least upon an equally elevated footing.
'