HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 15

JPEG (Deze pagina), 650.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

5
15
loopen, en met welke personen men die wil ondernemen.
Z I;. `Omtrent de door directeuren te combineeren werk-
zaamheden en zaken in en buiten de vennootschap. Men
sta den directeuren nimmer toe, voor eigen rekening gelijke
D zaken te drijven als door de vennootschap worden bedoeld,
noch buiten de vennootschap adviseerend of handelend op
te treden in ondernemingen., opgericht met het doel om
met de vennootschap handel te drijven, of op een of andere
wijze aan de vennootschap verbonden. Dit kan aanleiding
, geven, dat minder voordeelige zaken ten laste der vennoot-
schap komen. Onze wet laat dit verbod weder geheel aan
j de statuten of commissarissen over; de reeds boven door
aangehaalde Fransche wet verbiedt dit bij art. {LO, zonder
machtiging van de algemeene vergadering, uitdrukkelijk.
, Il est interdit aux administrateurs de prcndre ou de _
conserver un intérot direct ou indirect dans une entreprise
ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte,
a moins qu’ils n’y soicnt autorisés par l’assemblée générale.
Il est, chaque année, rendu ai l’assemblée générale un compte
speciale de Pexécution des marchés ou entreprises par elle
, autorisés aux termes du paragraphe précédent.
Door dergelijke voorschriften is het voor directeuren
lichter de zaken te drijven, zich te onthouden van gewaagde
speculatien, en geen grooter vertrouwen te schenken dan naar
het oordeel van zaakkundige mannen raadzaam is.
Commissarissen dienen van al de gegeven voorschriften
I en van al hetgeen door hen in hun betrekking is ver-
richt, nauwkeurig in de notulen aanteekening te doen hou-
den; deze notulen, door commissarissen en directie onder-
teekend, kunnen te dien aanzien voor beiden als volledig
bewijs dienen.
VVanneer commissarissen mochten vermeenen, dat de
i controle volgens bovengenoemde beginselen niet door hen
E zelven kan worden toegepast, dienen zich de bevoegdheid
voor te behouden, deze controle, door een daartoe door lien