HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 13

JPEG (Deze pagina), 638.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

li ·
l
13
l
2 ook veel spoediger en beter op de hoogte van de admini-
i stratie stellen.
l Ten derde blijkt er alzoo van het bestaan der boeken, en
rg is het later verdwijnen of niet beh.oorlijk bijhouden zonder
i ' geldige en overwegende redenen onmogelijk.
i j Hierdoor zal de controle aanmerkelijk verbeteren.
= Aan dezen maatregel zijn ook groote voordeelen voor
de directie verbonden:
’ a. Beoordeoling van haar plan van administratie door
? bevoegde en zaakkundige personen, waardoor ontvreemding
door derden minder waarschijnlijk en waarvan verbetering
in het toezicht het gevolg is.
b. Meerdere verantwoordelijkheid en beter bekendheid
{ van commissarissen met hare bekwaamheid, activiteit en
inzicht in zaken, en daardoor meerdere achting.
Den grootsten steun kan de directie dan alleen van liet
oollegio van commissarissen verwachten, wanneer zij dit
collegie door haar faire en open handelingen de overtuiging
j geeft van haar richtig bestuur.
J
·j 2. Door onderzoek en beoordeeling der balansen.
Tot nu toe is het in de meeste maatschappijen ge-
woon.tc, eens of meermalen per jaar aan commissarissen de
f boeken der vennootschap en de daaruit opgemaakte staten
en balansen aan te bieden. Commissarissen vergelijken
ä eenige rekeningen met de op de balans voorkomende cijfers
en zien of de cijfers der boeken op de balans, of dat de
· cijfers der balans in de boeken voorkomen. Zelden geven
commissarissen zich rekenschap, op welke Wijze de balans
is samengesteld, welke rekeningen daarop afzonderlijk,
welke daarop gecombineerd voorkomen, en juist van deze
combinatie hangt voor de bcoordeeling der balans alles af.
` Het is voor aandeelhouders onmogelijk, een goed oordeel U
5 over den stand van zaken te vellen, als ongelijksoortige
waarden eercewigrl op de balans voorkomen.