HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 12

JPEG (Deze pagina), 640.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

ll
ï
l
12 jj
ë
richten en tevens een voldoend toezicht te houden op de
eerlijkheid en de bekwaamheid van al de personen, die in
­ dienst der vennootschap zullen werkzaam zijn. i
` Ik stel mij van dezen maatregel zeer veel nut veer.
_ Tea eerste noodzaakt men de directie daardoor, de admi­ i
. t nistratie naar een vast stelsel in te richten en zich reken- n
schap te geven van de wijze, waarop zij vermeent, de
V E activa’s en haar personeel op afdoende wijze te kunnen con-
` ` troleeren. ’
Het aanleggen en inrichten van een administratie in ?
een eenigszins uitgebreide zaak, vereischt veel kennis en erva­
ring. Een fout daarin gemaakt, kan de schromclijkste ge-
J velgen na zich sloepen en aanleiding geven, dat de geheele
administratie alle doel mist.
Daarom wijde nicn alle zorg aan de eerste inrichting ;
is die goed, dan is verwarring minder gemakkelijk, en be-
ä hoort c1· minder kennis toe, zich met de dagelijksche leiding
te belasten. gi
Men verandere eek niet dikwijls de administratie, en
' i men doe dat nooit dan om overwegende redenen. Verandc­ i
j l ring geeft dikwijls aanleiding tot verwarring. ·»
i Men richte de boekhouding zee beknopt mogelijk in ;
, elke overbodige boeking schaadt en doet het geheel des te
minder overzien. f
i Men doe nimmer nutteleozen arbeid verrichten; vooral
lj die arbeid, waarvan de nntteloosheid door den persoon, die
er mede belast is, wordt ingezien, is voor de controle het
ë i meest verdcrfelijk. ·
Men doe de zaken zoo duidelijk mogelijk boeken en
verwaarlooze liever den vorm dan het wezen. i
` Ten tweede hebben commissarissen door dit vaste plan
= . een gemakkelijken en goeden leiddraad bij het onderzoek, zon-
der directeuren elk oogenblik met vragen lastig te moeten `
j vallen. g
V Nieuw benoemde commissarissen kunnen zich hierdoor