HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 11

JPEG (Deze pagina), 556.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

s
3
, ll
3 sociul, ooinmuniczttion do Pinvontïtiro et do la, listo dos acti-
onnztires, ot se faire délivrer copie du bilztn rósumztnt l’in­
‘ ventztire et du rztpport dos oomniissztires.
5 Ook in liet Algeniein Deutsches Hunclelsgezotzbuch
i worden in de ztrtikelon 207-ZLLQ de1‘eol1tendei· deellicbbers
` boter g'()W2L21l‘l)L)1'g(l dztn bij ons , nlzutr ons Wetboek alles mm
Q regeling bij de statuten overlaat.
: l "
~ i ` Het toezicht van coïniiiissztrisseii kam betreklçiiig hebben
’ op en bestztztn:
l. in de beoordeoling van den mnilog en de in1·icl1.tingde1.·
‘ znlininistiwttie ;
l 2. in een <>ndei·zoel~: en booordeoling dor bztlztnsen;
, 3. in liet van tijd tot tijd nztzien en vergelijkender uetivzf s ;
· ` ·’l«. in liet geven vatn V()Ol”$$Cl11'lfi]01l min directeuren ointront `
bijzondere oiiderwevpeii, niet geregeld bij de stzitnt-en, _
en het letten op de uitvoering; en de toepassing
(liL2liI'VlL1l .
Het ceoniinissamiuztt behoort een bezoldigde betrekking
A te zijn en vervuld te worden door bekwztine en on2tfhztnke­
lijke personen, die ein hun kennis en inorulitoit ulgeineon
ig zteliting en veitrouwen verdienen. Het beneernen van
dezelfde personen in vovseliillende min elkuär verwztnte mamb-
seliztppijon is uit het oogpunt van controle niet aan tc
i bevelen.
i l. De beoerdeeling van den zutnlog en van de inrichting
T dor nidininistrittie.
Wztii11ee1· een college van (J()H].lIlllSS2l;1'lS£$(JD. bij een nieuw
epgericln liolizmim in tunetie treedt, moet liet zmn (lll'CUl§«Ull1‘(31l
een door lien genm,:tl<t plan. of seliets der Z:,(].llll1llï$lZl"2l»tlC
vmgen, met epgnrvo van en amnduicling der boeken nzun·
dit plitn zutn te leggen en in te voeren, ztlsinedobotoordeol
l vztn de directie over de wijze, wuiwop zij vermeent met
_ deze boeken de ztdministrztfie n2nn· belieoren te kunnen in-