HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 9

JPEG (Deze pagina), 637.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

. I 7
T de Sterkten aan de Wester-Schelde, ter afwering van '
, dezen en genen ongeroepene, die mogt willen doordringen
’t zij tot in het hart van ons Zuider-gebied, ’t zij tot in dat i
_ der Wapenplaats onzer natuurlijke bondgenooten de Belgen?
,» O ja! Dat alles hebben wij, of juister gezegd, dat
. alles zullen wij hebben, wanneer het geheel zal zgn tot `sl
stand gebragt; maar wat wij niet zullen hebben, zoo niet 3
‘ in tijds hierin nog wordt voorzien, is een Leger, niet
., alleen in staat Holland te verdedigen, maar ook er voor
L berekend, - minstens in sommige omstandigheden, ·-­
j eene behoorlijke, zoowel door het collectief als door’het j
particulier belang gebodene, en inderdaad zoo pligtmatige
‘ bescherming te verleenen aan onze Noord­Oostelijke Lands-
*l‘ gedeelten Friesland, Groningen en Drenthe, en aan het
Zuid-Oostelijk gelegen Limburg.
l § 2. Met betrekking tot onze Binnenlandsche Staats- i
[ regtelijke Stelling heerschen er ten onzent merkwaardig-
éénmiddelpuntige ideeën. Wij zijn zóó gewoon Nederland V
met Holland te vereenzelvigen, dat wij in ’t algemeen ons
i verbeelden alles te hebben gedaan wat noodig is, wanneer
l maar is voorzien in ’t geen er wordt vereiseht om dit be- ·
ä lioorlijk te verdedigen. Voorzeker zoude deze zienswijze
’ volkomen juist zijn, indien wij nimmer eenig ander gevaar
, liepen dan reglstrce/is te worden aangevallen; ­- vermits,
" wanneer, zooals waarschgnlijk ware, zulks van de zijde A
llv eens overmagtigen vijands plaats had, wij stellig niet zou-
den in staat zijn het geheele Land tegenover hem vast te j
houden. Voor dergelijke eventualiteit het Hollandsch-Ré- i
duït een wezenlijk onsohatbaar iets zijnde, zoo is juist met
het oog op haar dan ook het Geconcentreerd-Verdedigings-