HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 7

JPEG (Deze pagina), 570.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

I
. Ft
i lïä
" , ALL? Qiaiáê QSQQQïêï/Q;I§iiäs"l-Eiäèaésï
I. Hora ruit: liet uur snelt voorbij.
Q NWWM^MMMM^NW^pV"“^~m’ J
_ jl
1. Het Staatsblad NO. 64, inhoudende de Wet van
ik den 18<l@¤ April 1874, bragt den Volke de oflicieele mare, ij
dat eene zooveel als onveranderlijke Verdedigingswijze { i
voortaan ten onzent zoude worden gevolgd. Met meerder- j
heden weinig van de eenstemmigheid verschillende, was I
1 door de heide takken der Vertegenwoordiging eene dusge- ii
, noemde Vestingwet aangenomen, -­­ eene Wet, welke er
pi toe leiden moest voor het vervolg paal en perk te stellen
E aan eene gedurige verandering van inzigten die, - be- l
nl halve dat zg mede uit andere oorzaken voortkwam, ­- jj
· meer of minder onafscheidelijk bleek verbonden te zijn ii
g aan een Staats-begrip dat ook van een’ Minister van Oorlog
` een’ Politiek persoon maakt, op- of aftredende, naarmate _l
¢ van de kleur die men hem toedicht. Aan eene gedurende
j langen tgd geheerscht hebbende onzekerheid was een einde i
l gekomen; - wij hadden elmlelük een Stelsel, ­- in des-
lj zelfs onderdeelen wel is waar nog voor niet weinig·on- {
è ' vastheid van denkbeelden vatbaar, ­ maar toch een’ '
" grondslag aanbiedende, waarop kon worden voortgebouwd i
zonder gróól gevaar dat er iets geschieden zoude ’t geen
niet althans éénlg nut gaf.
` Even als België reeds vroeger daartoe kwam, hadden f
wij, - als het eenige ons thans nog voegende, ­- het j
·