HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 6

JPEG (Deze pagina), 648.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

4
dat zij ook zonder den moreelen en materieelen steun der ~
Liniën, zich vrijelijk konden bewegen ter plaatse waar j
hare tegenwoordigheid mogt worden vereischt.
Wij verliezen veel te veel uit het oog dat er niet één
werkelijk afdoende grond aanwezig is om eenigen regt~ ·'
streekschen vijandelijken aanval te behoeven te verwachten , ij
· en zien ten gevolge hiervan geheel over het hoofd dat a
eenig gevaar juist niet bij voorkeur langs diem weg ons
_ zoude overvallen, maar veeleer ons zoude kunnen genaken
over het terrein der Internationale botsingen, zoo deze in
de nabijheid onzer grenzen plaats hadden.
Inderdaad zouden wij dan in moeijelijkheden kunnen
komen, waarin ons bestaan als zelfstandige Staat een
einde nam; maar ook al mogt dit niet het geval worden, [
dan nog zoude het ligtelük kunnen zijn dat wij met terug- «
zetting onzer Grenzen den grooten strijd een einde zagen ij
nemen. Intusschen mogen wij niet daaraan ons bloot-
stellen, ­­ niet het gevaar loopen dat het Rijk der
Nederlanden werde versnipperd of te gronde ging; - ' l
doch om te kumzen in staat zijn eene zoodanige ramp te j
bezweren, moeten wij volstrekt eene Krijgsmagt bezitten i
die ons veroorlooft op krachtdadige wijze onze meest bloot- *
gestelde Gewesten tegen schending te vrijwaren. r
Bij zijne Landgenooten den lust tot medewerking op te l
wekken ter verkrijging van eene dergelijke Magt', - is
het doel des Schrijvers der hiernavolgende bladzijden. L l
Moge zijn beroep op hunne Vaderlandslievende toewijding , - li
niet het minst echter op die der Vertege nwo or diging,
welke immers in hmmm naam optreedt, - niet te ver-
geefs zijn! i
`