HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 5

JPEG (Deze pagina), 617.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

‘ i /
r' L, § ”=l
` F .
`
tt
VOORWOORD.
¢· ll
x Z
Welligt is geen verschgnsel meer geschikt om bezorgd-
j_ heid in te boezemen ten aanzien van de toekomst onzes ‘
I Vaderlands, dan de zucht die er ten onzent bestaat, ons
bêdlïêlgll l3€ WELHGH ClOO1` Clëll aanval VZLII Gêïllgêll OV€YHl£tg‘
tigen Nabuur, wien het om de vernietiging van ons,Volks­ jl
bestaan te doen zoude zijn. De hiervoor heerschende vrees
9 heeft ClGI'1IlEl.lZB OIIZG gemoederen OVGl`1Il€GSlJ€1`(l, ··-· dGI'1'H€l.bG
jl onze vermogens in beslag genomen, - wij hebben zoo-
zeer het denkbeeld ons eigen gemaakt, dat eene dergelijke l
V ramp op den duur niet te vermijden is, -¢ dat wij, naar j
ii die opvatting ons regelende, te werk gaan alsof er we- j
_ Zêlllljlï VOOl` OBS QGGHG EtHClGl`G bO€kOlTlSl'« ’mOgGl{j/i WELTG.
i Wij zien naar het schijnt niet in dat, hoe pligtmatig het l
voor eenen Staat ook zgn moge op vijandelijke bejegenin- $
{ gen zich voor te bereiden, ­- Hij toch nog veeleer er
i voor behoort te waken dat, ­- natuurlijk binnen de gren-
zen der mogelijkheid, - elke aanleiding tot dergelijke
bejegening voorkomen worde. Diensvolgens versterken wij
wel is waar zoo duehtig doenlijk dat gedeelte van ons j
eä gebied, ’t geen wij bij voorkeur er toe geëigend achten
eenigen vijand tegen te houden; - maar wij vergeten
geheel dat wij voorzeker toch nog wèl zoo verstandig zou- lj
ijn den doen, indien wij tevens grondig werk er van maakten d‘
gil onze Zewemle Strijd/amc/(/Len in dier voege in te rigten, I lj
ä
iz
I /3*%