HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 39

JPEG (Deze pagina), 490.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.06 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

37
j tijden ons opmerkelgkgeringe lasten opleggende, - nog- j
tans in tijden van Nood ons eene allerbelangrijkste, plot-
selinge, echter reeds te voren georganiseerde krachtsin- .
l spanning zoude veroorloven, en derhalve ons zoude in
l staat doen zijn aan zeer ernstige gevaren het hoofd te
W, kunnen bieden.
‘ Een dergelijk Stelsel, ’t geen wij liet ,,N e derlandsclie
,,Stelsel” zouden kunnen noemen , is evenwel zonder ver-
andering onzer Grondwet met te verkrijgen. Laten daarom
Zij die de Magt in handen hebben, - late de Verte-
j genwoordiging aan welke de welvaart van het Erf
á der Vaderen en het geluk Zijner bewoners toch mede is ·
l toevertrouwd, hiertoe zich leenen; ­~ doch, zoo Zij dit
l willen, laten Zij, - den drang der omstandigheden in
aanmerking nemende, - dan tevens met spoed te werk i
jj gaan, -­ der Gulden Spreuk gedaclitig, dat ,,het uur
¥ ,,voorl>ijsnelt”!
i Julij-.‘xugustus 1874.
VERBETERING.
br Blz. 27 reg. 1 v. b. staaf: Eene naburige Troepenmagt, lees.- Eene Troepenmagt. _
~ ·« ·« 7 ~ ~ ~ Garnizoexisplaatsen, ~ naburige Garni­ ll
Z0€1lSpl3.übSC‘Yl.
ä
l
E
I
1
_ l
1