HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 38

JPEG (Deze pagina), 665.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.06 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

36 l _
ben slechts eendragtelijk ons te vereenigen om te worden i
in staat gesteld te eeniger tijd het Rijk der Neder-
‘ landen naar eisoh te kunnen vrüwaren en beschermen. jl
’t Geen wij" echter daartoe behoeven is, behalve het on-
misbare Vrijwilliger­element, - geenszins eene weinig
talrüke Militie, noodzakelijk moetende worden ter zijde j'
gestaan door eene uit den aard der zaak on­krQgsvaardige {
Schutterij en door eene nog minder dadelijk bruikbare {
zoogenoemde Volkswapening, wier medewerking, - blij-
kens de laatstelük in Frankrijk opgedane ervaring, -­ den i
Oorlogstoestand tot een maximum van ellende en verwoes­ i
ting opvoert, en niettemin schier inagteloos is; - maar ä
eene talrüke Militie, achter zich hebbende, - en hieruit
puttende, - ’t geen door de toepassing van eenen door
_ verschillende nuancen zich kenmerkenden Algemeenen i
Weerplicht, mede mogt worden verstrekt; - een Pligt Q
die verdere 0n­vrijwillige dienstvervulling volkomen uitslui-
tende, nogtans binnen de grenzen van zijn gebied, in G
tijden van Gevaar aan den Staat de door eene vooraf-
gegcme regeling der zaak zich kenmerkende vrije beschik-
r king verleent over alle valide mannelijke ingezetenen van I
zekeren leeftüd, wier diensten in aanmerking zonden kun-
nen komen, onverschillig of dit als Burger of als Militair
mogt zijn. _ Q J
Konden wij in dezen geest een Stelsel invoeren, wij "
zouden wezenlük zijn voorbereid. Wel is waar zouden
wij dan noch Pruissische, noch Fransche, noch Zwitser-
sche, noch andere, meer of minder grondig ons bekende j
voorbeelden hebben nagevolgd, maar ,‘ -­ ’t geen beter i
voorkomt, -«- wij zouden eene regeling bezitten aan ome
omstandigheden voegende, - en die, hoewel in gewone `
s