HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 37

JPEG (Deze pagina), 667.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

L

lïeeren zal; maar toch zouden wg voorzeker ongelijk ~·" jr
hebben met, op de wijziging der bedoelde begrippen i
en de verdwijning dier bezwaren steeds wachtende, ­­ Y
na te laten eenen anderen weg in te slaan dan den tot `
’ nu gevolgden, - en die, hoewel een enkel geliefkoosd j
1 denkbeeld niet verwezenlijkende, nogtans voor het overige `·
op ongemeen krachtiger wijze naar het doel zoude voeren, l
dan de voorstanders van genoemd denkbeeld althans tot
heden schünen te beoogen. ‘
Zoolang wg eene dergelijke regeling niet deelachtig zijn,
i verkeeren wij in groot gevaar, - want ongetwijfeld staan _
wij ten ernstigste bloot aan de kans van, even als in i
1 Julij 1870, op zekeren dag te worden opgeschrikt door
_' den Oorlogskreet onzer Groote Naburen. Wèl zouden wij
dan te wapen snellen om te trachten des­vereischt de
onschendbaarheid van ons Grondgebied te doen eerbiedigen, _
maar niet in het bezit van een daarvoor berekend Weer-
;_ stelsel zijnde, zouden wij toch slechts weinig degelijke
i kunnen uitrigten. Wij zouden dan welligt worden wegge-
drongen van onze grenzen, Br,oeder­Gewesten kun-
nen zien te loor gaan, ja, misschien geheel kunnen wor-
den overmeesterd; - en onze geliefde Geboorte-grond,
j die in het begin dezer eeuw aan de overheersching nog 4
ii vermogt zich te onttrekken, - het Land der Geuzen, E
wier heldendaden wij met zooveel fierheid ons herinneren, ï
­- zoude met de Geschiedenis dan welligt voor altijd
’ kunnen hebben afgedaan! i
`
§ 17. Wij zijn het aan ons zelven verpligt er voor te _
waken, dat de zooeven geschetste droevige toestand niet
zich verwezenlijke. Ons Lot is in eigen hand. Wg heb- j