HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 36

JPEG (Deze pagina), 675.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

V. f -­­«­•?··­·­·­¢= ·~­~ «·~~~- ~-« ~»< V-- >-»-;`·v ~‘‘. -«­.«¤ae..-,.,.. ..~W ;~..­»­·.«.... .- ,7 .,« » , . i . ­=. .«­/em.
nl
öl E
ii niets hiervan, - ze zijn dus van later’ zorg, en geven
i · vooralsnog geen oponthoud. Eene ter zake dienende Me-
l morie van Toelichting zoude echter natuurlijk niet mogen
j ontbreken. ”
r
, § 16. Wanneer het ons mogt gelukt zijn het Achtste ‘
E I Hoofdstuk der Grondwet in den zin als in de vorige §
omschreven werd, veranderd te zien, - eene onderne~-
ming, die bg eenigen goeden wil om er toe mede te wer-
ken., toch niet zoo büzoncler zwaarwigtig schijnt, ­ zouden
wij een schoongeruimd terrein hebben bekomen, waarop `
wij, - voor ’t geen de levende Strijdkrachten betreft, ­-
X onze Défensie eens regt goed konden grondvesten. Hiertoe L
i evenwel overgaande, ware het van groot belang niet min- ‘
g der dan op het Militaire element, ook acht te geven op
die Civiele krachten, welke tegenwoordig onmogelük voor
den Krijg kunnen worden gemist. Een Oorlog immers wordt ;
heden ten dage niet meer met combattanten alléén ge- a ­
fi voerd, maar daartoe behoort thans eene zamenwerking
van vermogens, die voorheen niet in aanmerking kwamen,
j omdat men toen, of ze niet kende, of ze niet genoeg-
zaam waardeerde, of wèl ze niet behoefde.
Het spreekt overigens van zelf, dat wij, ons inrigtende, v,
moeten trachten nut te trekken uit de ervaring door an-
jj deren opgedaan; - intusschen, die lessen ten onzent in
praktijk brengende, het oog nogtans niet gesloten houdend
voor de eigenaardigheden van onzen Landaard, noch voor I
,'~ die onzer Maatschappelijke begrippen en bezwaren. Onze ‘
Militaire toestand is wel is waar bij lange na niet in be-
ï hoorlijke verhouding met de Staatkundige omstandigheden l
ja waarin Europa verkeert en gewis nog geruimen tijd ver-