HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 35

JPEG (Deze pagina), 518.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

j 33
` § 15. Een veranderd Achtste Hoofdstuk der Grondwet
zoude, naar het schijnt, volkomen aan de behoefte vol- Z
{V doen, indien het b. v. aldus ware ingekleed:
)
,,Van de Défensie."
,,Art. 177. Alle valide mannelijke ingezetenen van
H (Eenig.) 19 a 20, tot 39 a 4(ljarigen leeftijd
. zijn Weerpligtig, dat is: zgn des-
4 gevorderd ve 1·pligt, in persoon mede
te werken tot verdediging van de on-
? afhankelijkheid van den Staat, bevei-
liging van Zijn Grondgebied en hand-
gï having van de Openbare Orde. De
U i Koning met Zijne Ministers en de
I; Staten­Generaal regelen in gemeen over-
j leg zoowèl hoe die Pligt wordt vervuld , ·
l als verder, - in de ruimste beteekenis
genomen, - alles wat op de Defensie
l betrekking heeft." 1)
Van de Wetten uit een nieuw Achtste Hoofdstuk later
fl voort te vloeijen, zoude, tijdens de behandeling van het
i de verandering beoogende Voorstel, geenszins sprake be-
j hoeven te zijn. Pro Memorie zouden zij kunnen te berde
4 komen, maar door niemand zouden zij regtmatig kunnen
H j worden geëisché. Het Elfde Hoofdstuk toch, vermeldt
’ 1) Er wordt ondersteld dat de laatste zinsnede voldoende kracht aan
het Artikel geeft om op grond van hetzelve ook de inkwartieringen, enz.,
(thans Art. 187), bij gewone Wet te kunnen regelen.