HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 34

JPEG (Deze pagina), 696.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

32
, E Uit het hier voorafgegane blijkt:
l J 1. Dat om eenige verandering in de Grondwet tot stand
I te doen komen er niet eene Dubbele­Kamer wordt vereischt,
i zooals weleer, ­ maar dat in het eerste ressort de materie
zich beweegt binnen de grenzen van het gewone Leden­tal
j 1 der Vertegenwoordiging van den Dag;
I 2. Dat het Ontwerp van Wet, waarin een Voorstel tot
verandering der Grondwet deszelfs nadere uitdrukking
l i s vindt, niet meer dan de gewone meerderheid van de helft
r .. der uitgebragte stemmen plus 1, behoeft, om door de
. Vertegenwoordiging van den Dag aangenomen te zijn; ‘
j 3. Dat na de aanneming van het betrekkelüke Wets­ {
al ontwerp de beide Kamers worden ontbonden; en
i 4. Dat in de nieuw-verkozen Vertegenwoordiging het ë
Wetsontwerp nogmaals wordt ingediend; doch, om ook in W ·
U het tweede ressort aangenomen te zijn, eene meerderheid ` 'Vj`
je van twee derden der uitgebragte stemmen noodig heeft.
Zeer omslagtig is de loop van zaken dus niet; integen­ Q
deel is hij zoo eenvoudig als, in ’t gegeven geval, het
~maar zoude kunnen worden verlangd. Binnen drie maan-
j` den kan alles ruimschoots zgn afgeloopen, - weshalve ’
M men uit vrees voor groot tijdverlies, bijaldien zij eens
mislukte, zich van het wagen der poging niet behoeft te Q
laten afschrikken. Om zoodanige onderneming te doen ij
aanvangen en slagen wordt echter niet alleen vereischt ij
dat het Voorstel wordt gedaan, maar ook speciaal eene {
Vertegenwoordiging van den Dag die , zoowel de noodza-
i' kelijkheid der verandering inziet, als genegen is van deze
j zienswijze blijken te geven door het betrekkelijke Wets­ i
i ontwerp aan te nemen en, als een uitvloeisel dezer daad, `
jl de daaraan verbonden consequentiën te dragen.
i