HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 33

JPEG (Deze pagina), 531.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

31
al de magt en al het gezag der meest klaarblijkelijke
noodzakelijkheid.
·
J § 14. Onze Grondwet kan langs den hierna omschre-
ven weg worden veranderd; het in die Wet daarop toe-
passelijke luidt aldus 1):
,.ELFDE HOOFDSTUK.
Van Veranderingen?
gl ,,Art. 196. Elk voorstel tot verandering in de
Grondwet wijst de voorgestelde verandering
l uitdrukkelijk aan. De wet verklaart, dat
i er grond bestaat, om het voorstel, zooals
l zg het vaststelt, in overweging te nemen."
j ,,Art. 197. Na de afkondiging dezer wet wor-
E den de Kamers ontbonden.
Q De nieuwe Kamers overwegen dat voorstel
1 en kunnen niet dan met twee derden der
ä uitgebragte stemmen de aan haar, overeen-.
é komstig voornoemde wet, voorgestelde ver-
., andering aannemen?
,,Art. 198. Geene verandering in de Grondwet
1 of in de erfopvolging mag gedurende een
regentschap worden gemaakt?
l ,,Art. 199. De veranderingen in de Grondwet,
· door den Koning en de Staten­Generaal
vastgesteld., worden plegtig afgekondigd en
1 bg de Grondwet gevoegd?
1) vDe Staatswetten van Nederland? Vierde vermeerdcrde druk. Schie-
X dam, H. A. M. Roelants, 1860. Bladz. 27. .
1
[ .