HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 32

JPEG (Deze pagina), 685.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

i ï
l .
_ 30 “
;l i
j Het is met betrekking tot die mooüelijkheden, ­- aan
l onze onderstelde Parlementaire Onmagt voordl, -- dat in
I dezen de schuld gegeven wordt, - daartoe uitgaande van 2
j § het geloof dat geene Nerlerlclnclse/te Vertege¢zw00¢"diging
l zoude in staat zijn het de Défensie betreffende Hoofdstuk
_ der Grondwet tot verandering onder handen te nemen,
, zonder tevens hartstogtelijke pogingen te zien aanwenden
ook andere in die Wet aanwezig geachte gebreken te doen V
verdwijnen. Voorzeker is het bedroevend dat er een der-
, gelijk geloof bestaat, en nog treuriger is het, dat men
H; voor die overtuiging niet zoo geheel ondeugdelijke gronden
* weet aan te voeren; - maar zoo lang de proef om tot
i - eene verandering van het Achtste Hoofdstuk te geraken,
’ Q niet werkelijk genomen wordt, kan toch niemand met ‘
zekerheid zeggen dat de Vertegenwoordiging inderdaad
onmagtig ls. Vermoedelijk zoude de renssile der zaak
voor een goed deel afhangen van de wijze waarop ze F
ii werd op het getouw gezet; -- en bijaldien. daarbij dan
l ten duidelijkste vooraf werd te kennen gegeven dat het
l gj in dezen de meest besliste bedoeling was, uitsluitend
1 Y de Landsdéfensie te behandelen, en geene andere kwes­
tie, welke die ook zijn mogt, op de rol te doen komen,
5 dan schijnt het toeh niet zoo bgzonder vermetel te ll
l ; zgn, de verwachting te koesteren, dat onze Vertegen-
l woordiging inderdaad zich bepalen zoude tot ’t geen haar,
H, °t zij door de Regeering, ’t zij langs den weg van het 1
E Parlementair initiatief, werd voorgesteld. Hoe men over I
ï‘ andere punten ook denken moge , - de Lands­défensie , - «
X de zaak van het behoud der na 80jarigen hangen 1
l strijd verworven onafhankelijkheid, overtreft ze toch
jl; i alle in Nallouclcll belang, en overschaduwt ze met j
r l
l