HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 31

JPEG (Deze pagina), 651.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

*' ‘ ze
Voor ’t geval dat de Fransche Legers in België dron-
gen, - (en alzoo de toestand zich teekende), - wordt
bedoeld de Veldtroepen uit het IJssel-gebied, die aldaar
eenigermate in Réserve geplaatst waren, onmiddellijk naar
­ het Zuiden te zenden, ~ ten gevolge waarvan het in
No0rd­Braband opgestelde Veldleger, oorspronkelijk groot
32.000 man, dan zoude gebragt zijn op 40.000 man. In
’t schier onmogelijke geval dat het daarentegen de Dnitsche 4
· Legers waren die België het eerst binnentrokken, zoude
l er naar omstandigheden worden gehandeld.
1 § 13. Het veranderen der Grondwet dat, zooals reeds
Q terloops werd aangestipt, onvermijdelijk zoude zijn voor
J het tot stand komen eener deugdelijke regeling onzer
à levende Strijdkraohten, is eene onderneming waartegen
i als tegen een’ berg wordt opgezien. Niet alleen blijkt
l zulks uit hetgeen dienaangaande directelijk wordt te berde
gebragt, maar niet het minst uit de pogingen van zoo
‘·i‘ velen om op dit gebied iets goeds uit te denken en te
verkrijgen, zonder miskenning van de grenzen, welke door
g de bepalingen dier Wet gesteld zijn. Intussohen is niet
Z meer dan ’t eenigermate ,,verbezferen" van het Krijgswezen ,
dan tooh nog maar het uiterste ’t geen langs dien weg
i vl; zoude kunnen worden bereikt; - doch derwijze het inrigten ,
` l dat het inderdaad aan züne bestemming zoude kunnen
­ beantwoorden, is iets, dat gewis niet zal worden verwe-
* ` zenlijkt, tenzij er te voren ware overgegaan tot den groo-
‘ `J ten maatregel, welke door zoo menigeen wordt gewenscht,
‘ hoewel, uit vrees voor de daaraan verbonden moeijelijk­
jj heden, desniettegenstaande niet met den noodigen aandrang
1 wordt geivmagd.
n
·• { i; ­