HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 30

JPEG (Deze pagina), 635.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

I E 1 ­ 1 ., . _ L `V"' "' N W ’ I ­’,;(;= ·-­ ­- d -- v A
i
1
1 28 ä
1 Getransporteerd . . . 85.000 man, ‘
1 j als Hoofd-Réserve, al- of niet onmiddellijk _
[ ingedeeld, in het midden des Rijks . . . 19.000 ,, , ii
Is te zamen . . . 104.000 man. gb
1 Onder de gestelde rubriek: .,Aanvulling" , wordt alles _
J 1 gerekend te behooren wat aan Dépöts, enz. zoude kunnen
worden geacht hierbij begrepen te zijn.
1 Van het geheele aantal groot 104.000 man, zouden
i { derhalve zijn:
l Troepen te Velde: 32.000 -1- 8.000 -1- 4.000 F
-1- 8.000 -1- 4.000 -1- 4.000 : ...... 60.000 man, 1
· Aanvulling van deze, doch niet onmid- ‘
1 dellijk er deel van uitmakende, in de nabu­
l rige Garnizoensplaatsen: 8.000 -1- 3.000 -1- ,1
g l 4.000:: ............ 15.000 ,, , 4
1 jj Bezettingstroepen in de Liniën en Sterkten 10.000 ,, , ‘#‘
en voorts, Générale Aanvulling en als 1
nu Hoofd-Reserve, al- of niet ingedeeld . . 19.000 ,, ,
1 Is te zamen, als boven .... 104.000 man_ 1,1,
Wanneer wij eventueel in Groningen en Friesland eene
j - Magt van 15.000 man bijeenhebben , is het niet waarschijn-
E lijk dat er aldaar eenige landing werd beproefd. Geschiedde 1
zulks evenwel toch, - natuurlijk zoude er, des-vereischt,
ij g dan van uit het midden des Rijks, versterking derwaarts 1
A 111 kunnen worden gezonden; maar de hoofdzaak is dat er
j eene flinke Krijgsmagt reeds dadelijk ter plaatse aanwezig zij_
1 Niet een1naal ontslaat het bestaan van Spoorwegen ons L
il van deze verpligting, - want het komt niet weinig er op 1
j _` aan dat zelfs reeds pogingen tot landing worden belet. *1
V j 1) Vergelijk de Noot gemerkt: ’) bij § 1. -··
1
1 1 1