HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 27

JPEG (Deze pagina), 632.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

25
te leggen, ­- en ware ook hierdoor dan mede voor een .
1 deel te gemoet gekomen aan de groote behoefte welke er
· 1 aan Kader bestaat, een element intusschen, welks wezen-
lijke bron overigens bij 21007*/tem elders ligt 1).
§ 12. Met het tot dusverre verhandelde is in ’t bij-
zonder getracht aan te toonen dat het in ons wèlbegrepen
N Staatsbelang ware:
i 1. 0p het eventueel doen eerbiedigen onzer Onzqdigheicl .
N bij voorkeur het oog gevestigd te houden, ­- omdat dit
eene taak is wier behoorlijke vervulling vermogens onder-
w stelt, welke ook tot de verdediging onzer Oncefhcm/cel-Qli-
heid zouden kunnen doen in staat zijn; en
1 2. In overweging van die taak, de hoofdkracht onzer
levende Strijdmiddelen nagenoeg uitsluitend te zoeken in
de Vrijwilligers en in de Militie.
Wat verder dit laatstaangegeven punt betreft, - op
den voet als in § 10 is uiteengezet, zoude bij invoering
. van b. v. eenen 10jarigen Militie­dienstpligt (van het 19de
a 20StC tot het 295% a 30S'¤@ jaar) 2), en ligtingen van
" 11.000 man zooals nu, (waarvan echter 1.000 voor de
V Marine, die gewis hen best zoude kunnen gebruiken), het
gi liiernàrgenoemde voor het Leger kunnen worden bijeenge-
j gebragt:
i 1) Men gelieve verder in te zien: ·»De Grondwet en de levende Strijd-
° krachten in Nederland", op het titelblad vermeld, § 12 en v0lgende".
2) In Duitschland is de diensttijd 12 jaren, te weten: 3 jaren onder
de wapenen (van het 20ste tot het 23ste jaar), 4 jaren bij de reserve en
5 jaren bij de landweer; in ’t algemeen van het 17de tot het 42ste jaar
bij den landstorm. Zie ,»Rapp0rts Militaires" , Pag. 166, reeds aangehaald
in de Noot bij § 4.