HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 26

JPEG (Deze pagina), 683.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

i jj _ I
I
24

, , voordeelo van het Sl]G1`l{lJ€',­Cl`jfG1` van den Troep, die er even i
l zoo velo Sabels meer om tellen zoude. _ .
{ l Een eerste oefeningstijd van minstens 1 jaar en 3 maan-
.» den schijnt hoogst noodzakelijk als regel te moeten worden
l aangenomen. Ten onzent openbaart zich niet weinig ver-
j schil van gevoelen dienaangaande, maar doorgaans wordt
er verzuimd rekening te houden met ’t geen te dien op- r
” zigte in naburige Staten is vastgesteld. En toch is dit `
een punt waarop ter deeg moet worden gelet, omdat wij l
welligt juist die Staten als vijanden tegenover ons zouden
F kunnen zien. Terwijl men b. v. betreffende Duitschland j
hoort gewagen van eenen 2- Sjarigen oefeningstijd als
volstrekt noodig 01n van een’ rekruut een’ .voldoend’ bruik- j
l baar’ Krijgsman te vormen, willen wg desniettegenstaande
» met eenige weinige maanden volstaan. ’t Schijnt regt ver-
‘ keerd, en zouden wij daarom gewis zeer verstandig doen,
4 met, ­­- al wilden wij dan ook het uiterste niet nemen, -
T_ toch, hierop acht gevende, onze Militiëns minstens 15
i il maanden lang, voor eerste oefening onder de wapenen te
1 houden, onverschillig van welk Dienstvak zij mogten zijn,
‘ en geene andere dan de Oefenpligtigen uitgezonderd; ’t is
1 voorzeker reeds weinig genoeg. De meestgevorderden zou-
. den dan langs den weg van het wenseignenient ¢nntnel”,
de minstbekwamen kunnen vooruithelpen; ’t geen, althans j
l l bij Veldoefeningen, - zullen deze ook door de weinig
j ' ontwikkelden worden begrepen, -- gewis hoog noodig .
J. schijnt. ‘
i‘ Overigens zoude een eerste oefeningstijd als de genoemde, i
j uithoofde van zijnen belrekkelg/s langen duur, waarschijnlijk
il een heilzame prikkel zgn om dezen en genen jongman
jij aan te sporen zich op het verkrijgen van bevordering toe