HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 25

JPEG (Deze pagina), 625.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

23
A
der remplaceering bedoeld wordt het Vrijwilliger-materiaal ‘
te doen toenemen, -­ terwijl met het handhaven der ver-
gunning tot nominerverwisseling wordt beoogd de belangen
i van althans een deel der jongelieden te beschermen, dit
van allen niet lrmmemle zijn. Vermits echter uithoofde
van het niet toestaan der remplaceering de prijs van hen
die voor een ander willen dienen vermoedelijk wel rijzen
zoude, zoo is het te verwachten dat er minder vervanging
dan nu, -- dit alzoo ten bate van het P•lilitie­ge/laltc, --
en dus mede van de stof tot Kader­vorming zoude zijn l).
Ondenkbaar althans is het, dat, de plaatsvervanging at'-
geschaft wordende, er in het gebrek aan de vroeger hier-
- voor in aanmerking komenden, door de morge lotelingen
·. geheel zoude kunnen worden voorzien; van deze zullen er,
tenzij de ligtingen bijzonder groot waren, wel genoeg zijn,
maar geenszins is het zeker dat zij in genoegzamen getale
. zich zullen beschikbaar stellen.
i Wat de oefenpligtigen aangaat, deze zouden eventueel
‘ eene zeer welkome, intellectueele, en desgelijks wegens
hun Maatschappelijk overwigt, eene onwaardeerbare , ino-
reele kracht aan het Leger kunnen bijzetten; terwijl hunne
bedrevenheid ongetwijfeld zeer voldoende zoude kunnen
l zijn, omdat het geenszins onmogelijk schijnt, doeltreffende
{ maatregelen uit te denken en te verordenen, strekkende
j om te bewerken dat zij bij eenig Korps aankomende, door
i vrüwillige Vóónoefeningen reeds eene zekere mate van
4 Militaire kennis zich hadden eigengemaakt. Van dergelijke
jongelingen zoude ten deele welligt uitstekend zijn partij
o J te trekken als K2LV3llBl`lSb·O1`(lODH&llGGD, enz., zeer ten
1) «/Militaire Spectator, 1872. Rubriek: VVetsontwerpen,enz. Bladz. S4".