HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 22

JPEG (Deze pagina), 627.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

l l
l
l ‘» 20 .»
zien, in vredestijd daarentegen is dit wèl te verwachten, -­ ,
weshalve langs den aangewezen weg toch met zoude wor- `
l den bereikt het doel: ,,0ns in tijden van Nood in het ¢
woogenblikkelijk bezit van een Leger te doen zün, i)
T ,,van zessen klaar, en bestaande uit inderdaad bruikbare,
,,en niet voor een goed deel uit misschien bruikbaar i ,
,,geweest zijnde elementen". j
§ 9. Als slotsom van het hier voorafgegane en dit ii
0 kortelijk herhalende, vermag alzoo als overtuigend aange- ;
toond te worden geacht, dat wij krachtens de tegenwoor~
dige Grondwettelijke bepalingen niet tot een Leger kunnen
> geraken zooals wij er een behooren te bezitten;
Walltz l · ii
1. Kan de bevolking zonder overgroote miskenning der a g
Burgermaatschappelijke belangen onmogelijk 71 ten 100 ij
der lotelingen beschikbaar stellen, en geschiedde zulks
` toch, men verkreeg bovendien het reeds genoemde nadeel:
ct. Bedenkelijke overmaat van jeugdige, niet­· ofniet g
L voldoend geoefende Troepen l); en stuitte verder op: §
j b. Vermoedelijk gebrek aan instructeurs; en
j 0. Waarschijnlijk gemis aan ruimte tot behoorlijke ka- _
zerneering ten tijde der oefeningen;
*5 en .
j 2. Zoude, - zoo het tegenwoordig contingent, groot ‘
i 11.000 man, ~­- (waarvan 600 voor de Marine), ­­ be- ··
" houden bleef, of wel eenig ander, insgelijks onvoldoend
2° ---
jl 1) Zij, die den tegenwoordigen korten diensttijd willen vergoeden door A
grootere contingenten, gelieven deze algemeene waarheid in het oog te ;
• houden: ~lioe grooter ligtingen en hoe minder lange diensttijd, hoe onkrijgs- .
i, /#V3.3.l‘(;lig€‘1‘ Lege-r." J