HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 21

JPEG (Deze pagina), 695.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

I
` ie li
V l
waagd de Militiedigtingen die haren d hebben uitgediend, j
onmiddellijk na haar ontslag in massa bij de Schutterij
j over te plaatsen, - ies dat oppervlak/sig bese/wawrl,
i voorzeker volkomend doeltreffend schijnt. Maar hierbij
` wordt minstens ééne belangrijke zaak over ’t hoofd gezien,
i deze namelijk, dat vermits de Militiëns uit alle oorden des
Lands opkomen, er dan ook, g- zoude de maatregel ge-
noegzaam nut stichten, -- in welligt alle Gemeenten, 1
Y Schutterijen uit de onderscheidene Wapens bestaande, ­- l
moesten worden opgerigt, - ’t geen, hoe bezwaarlijk ook, j
niettemin doenlijk ware ten aanzien van de Infanterie, en l
hier en daar voor zooveel betreft de Vesting-artillerie, maar L
gewis met ten opzigte van de overige Technische en de
Bereden Wapens. Even als tot dusverre zouden derhalve
r zg die bij deze hadden gediend, als zooclanig voor het
{ Rijk verloren zijn; -- en aangezien nu eenmaal een Staat niet
wordt verdedigd, noch eene onzgdigheid wordt gehandhaafd
met Infanterie en Vesting-artillerie alleen, zoo zoude het doen
overgaan van de ontslagen ligtingen der Militie bij de Schut- i
terij een allerwearigsl sclzqwexpeclieat blgken te wezen.
j Schuttergroepen, of wèl afzonderlijke Schutters van tijd
tot tijd uit hunne Gemeenten doen opkomen en ter oefening ·
X elders büeenbrengen, of ook wèl hiertoe bij het Leger doen j
intreden, - gelijk zulks mede wel wordt verlangd, ­-
zoude overigens met de Grondwet in strijd zijn, en dus
,, voorzeker wel niet door eenige Vertegenwoordiging, -­ zoo
J te dier zake een Ontwerp van Wet werd ingediend, -
worden goedgevonden. De Grondwet kent nu eenmaal
wèl ,,Gemeentelij ke Schutter ijen”, maar geenszins
door het gansche Rijk verspreidde ,,S<:hutters”, en mogt
ook al in Oorlogstüd zoo naauw niet hierop worden ge- j
1 2*
l