HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 19

JPEG (Deze pagina), 647.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

17 Y
r l
ontkend dat eene dergelijke regeling gewis toch al tc
drukkend zijn zoude. Het is waar, er kon wel eeniger­ j
mate aan worden tegemoetgekomen door de invoering van
i een Systeem van Vrijstellingen, waarbij_de jongelieden,
v die in hunne familiën onmisbaar heetten,'werden te huis
‘ gelaten en vervangen door andere, ten opzigte waarvan
zulks niet of althans minder het geval ware. In Duitsch­
· land ten minste wordt dat Stelsel toegepast, en schijnt jl
het tot groote bezwaren niet aanleiding te geven; maar
vooreerst is men in Duitschland wel eenigszins gewoon
aan mbitraire handelingen van de soort als een zoodanig jj
Systeem ongetwijfeld ook moet aankleven, - en ten an-
. dere worden er daar te Lande niet meer dan gemiddeld i
29.5 ten 100 der jongelingen die den wettelijken leeftijd ‘
. bereikt hebben, ingelgfd, 1) - ’t geen in Nederland daar-
` entegen 71 ten 100 bedragen zoude, - weshalve, in
‘ vergelijking met Duitschland, en zeer ten onzen nadeele, j
de vervangingsstof hier dommer/telyk minder uitgebreid j
zoude zün dan ginds. i,
‘ Het is op grond van dat alles buiten kijf dat er van {
eene jaarlijksche inlijving van 22.700 jongelingen, (11.700
‘ meer dan thans), - die mede hierom ten hoogste nadee­ jä
j ‘· lig ware, vermits wij dan op een gegeven oogenblik een 1
buitensporig hoog sterkte­c§fer van niet voldoend geoefende
en overmatig jeugdige Troepen zouden bezitten, - nimmer
ernstig sprake zou kunnen zijn, al wilde men de Burger-
,· maatschappelüke belangen ook nog zoo ligt tellen. Dit
wordt echter vaak in niet geringe mate gedaan, doch ten 1
onregte: -­ want het is maar niet genoeg te beweren dat de j
1) ««Rapports Militaires, Page l66", reeds aangehaald bij t 4. ij
42 .

(