HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 16

JPEG (Deze pagina), 622.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

I
· i
i ii
l, .
te zeggen eensklaps, op u als op eene prooi kunnen komen
, toesehieten, - en dat er heden ten dage niet immer ge- r
F noegzame tijdruimte meer gelaten wordt, om, zooals weleer,
op zijn gemak zich toe te rusten. Die voorstelling van J?
l zaken is eenvoudigweg gegrond op sommige van de wereld- li
V kundige gebeurtenissen der laatstvoorbijgegane jaren. ,
D Die wetenschap ons ten nutte makende, en derhalve _
, ons spiegelende aan ’t geen elders plaats had, behooren
wij alzoo er voor te zorgen ons Leger derwijze in te rigten .
dat het in den kortszfmogelgken tijd ter bestemder plaat- y
sen bijeen en op voet van Oorlog zij. Het spreekt daarom
wel van zelf, dat wij te dien opzigte niet moeten rekenen
3 op onze Schutterijen en evenmin op onze Weerbaarheids-
korpsen. Eerstgenoemde toch nemen in de wapenen-
dragende phalanx een dermate eigenaardig standpunt in, .
dat een plotseling op voet van Oorlog komen, voor haar _
_ eigenlijk een ondenkbaar iets is, - ja , zelfs dit nog i
` wezen zou, al werden zg ook in veel bruikbaarder toestand `
jl gebragt dan die waarin zij thans verkeeren. De andere
L van hunnen kant, zijn eene veel te onafhankelijke instel-
L ling, dan dat er in het minst op vermag gere/wml te .
l worden, ­- gesteld al dat zij bleven voortbestaan, ’t geen,
enkele uitzonderingen welligt daargelaten, - nog alles
behalve zeker schijnt.
" Derhalve blijft er niets over dan in het wèlbegrepen
Staatsbelang, ons voor het Leger uitsluitend te bepalen ;.
l tot Troepen, namelijk: Vrijwilligers en Milillie, en de
Schutterijen, enz. slechts aan te merken als een voorzeker
{ welkom toevoegsel, maar waarop toch niet te veel moet
te worden gebouwd.
I