HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 15

JPEG (Deze pagina), 671.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

13 1
niet, - ’t geen niemand vooruit weten kan, - zoo wordt
in allen gevalle onze waardigheid in het oog gehouden, --
en daar het bedoelde sterkte­oijfer, ofschoon op zich zelf
gl nog zoo bijzonder hoog niet, nogtans hooger is dan `t geen
{ ten onzent meestal als noodig wordt opgegeven, zoo volgt
Z hieruit, ­­ als die opgaven dan eenige waarde hebben, -
’ dat wij met genoegzaam gegrond vertrouwen op zijne deug­
delijkheid, den aangeduidden maatstaf vermogen aan te
leggen.
i i
E § 5. Militaire verpligtingen zijn een last, die in het jj
algemeen wordt aangemerkt als op eene bevolking zwaar
j te drukken. Het is niettemin zeer ver er van verwijderd
lj dat deze druk onder elken willekeurigen vorm steeds even {
tl, groot zoude zijn; integendeel kan de last derwijze worden V
ll aangebragt dat hij zeer veel, maar ook in dier voege dat
hij betrekkelijk weinig drukt, - altoos echter, de bevol- i
j king in massa, en niet, individu’sgewijze genomen. Bij de M
i regeling der lastverdeeling komt het dus bijzonderlijk er M
" op aan hierbij op zoodanige wijze te handelen, dat
j er een oninlnmwn van druk zij , ­- met dien verstande nog-
tans, dat de Militaire eisohen ten wier behoeve de last «
l immers wordt opgelegd, in voldoende mate worden in het
l oog gehouden.
j De kennis dier eisehen en detail, valt natuurlijk niet
{T binnen het bereik van iedereen, maar hun algemeene strek-
king is daarentegen voor elk zoo blijkbaar mogelijk; want
j men behoeft waarlijk niet een krijgsman van beroep , ­­ een
j dusgenoemd deskundige, te zijn, ­ om er mede bekend j
4 te wezen dat de oorlogen tegenwoordig met groote snel-
L heid worden gevoerd, ­- dat de tegenstanders, om zoo
l