HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 14

JPEG (Deze pagina), 665.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

lj 12
werpen, nog niet eenmaal wezenlijk geldend is, is dit in
i het geheel niet waar de vraag loopt over de verdediging
1 van eenen gcwzsc/zen Staat.
1 Eene veel meer rationeele bazis schijnt daarentegen het ,
g sterkte-cijfer der bevolking te zijn, en indien men, hielrop
j zich grondende, in het oog houdt dat elders, b. v. in Duitsch­
land, ongeveer 3 ten 100 der inwoners tot Militaire dienst
q worden aangewezen, dan ligt er niets ongerijmds in zoo
wij dien regel volgen en derhalve ook 3 ten 100 onzer
ingezetenen daarvoor in aanmerking doen komen. Voor ,
Duitschland, dat 41.000.000 inwoners telt, zoude dit ’
1.230.000 1), voor Nederland met 3.500.000 ingezetenen, i
105.000 man geven. Daar echter in het algemeen de Mi- l
litaire eischen worden geacht in omgekeerde rede tot de #1
grootte van den Staat te zijn, zoo zouden wij eigenlijk L
3 ten 100 nog behooren te overschrijden; derhalve, ­-
_ zoo wij aan genoemd cijfer ons houden, - doen wij gewis
1; niels overdrevens. Nu behoeven wij juist wel niet bij voor- *
, keur vreemde voorbeelden tot rigtsnoer te nemen, maar _
i in het gegeven geval is, bij gebrek aan beter, het zooeven i
ë aan de hand gedane ten minste een grondslag waarop j
Il althans eenigermate kan worden afgegaan. Onze Leger-
, sterkte op 105.000 man vaststellende, doen wij alzoo eene 1
krachtsinspanning in overeenstemming met ’t geen in andere 1
il Staten plaats heeft. In het midden dan gelaten of het j
aangenomene eventueel zal blijken voldoende te zün of
mn.; ix
j 1) ·«Rapp0rts Militaires, 1866-1870, par le Colonel Baron Stoffel, M
g 3me Edition, Page 166", alsmede ~Militaire Spectator, 1872, Bladz. 320". ,
1 Sedert is de Noord-Duitsche Krügsinrigting op geheel Duitschland toe-
gepast, doch wordt er thans eene nieuwe regeling voorbereid, die echter l
l' nog niet bekend schijnt.