HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 13

JPEG (Deze pagina), 665.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

11 ,
het sterkte-cijfer onzes Legers, de handhaving der neu-
traliteit bij voorkeur in aanmerking zoude hehooren te
komen. Wat voldoende hiervoor is, is het ook voor de .
{ verdediging der Nationaliteit, - in dien zin altoos, als
wij die verdediging thrms wenschen te voeren; te meer,
omdat er voor deze ook nog andere elementen dan die,
T; welke voor de handhaving der neutraliteit in rekening zijn
te brengen, in beslag genomen kunnen worden. Hoeveel
Troepen er nu evenwel voor de eerstvernieldde taak wor-
` den vereischt, is echter maar niet zoo op te geven. Dat
l er nimmer te veel kunnen zijn, spreekt van zelf; in het
algemeen toch zijn het steeds: ,,les gros batculllom qui
,,rléc·idcmf de La vict0ire"; en indien dus onze geheele l
lt valide mannelijke bevolking, - welligt een 300.000-tal .
ül, in ’t geheel, ­- daarvoor werd aangewezen, geoefend en ¥
j uitgerust, ­- zoo zouden wij ongetwijfeld er beter aan 7
toe zgn dan wanneer wij met minder ons vergenoegen .
2 moesten. lntusschen, daar er van het wapenen eener ,
geheele valide mannelijke bevolking natuurlijk niet sprake
· kan zijn, zoo kan langs dien weg de kwestie niet worden A
+ opgelost; terwijl overigens opgaven, dat men b. v. 50-, il
L 70-, 100.000 man noodig heeft, ­- al worden die ook 1
_ zoogenaamd toegelicht, ­­ nogtans op zich zelve cvemwm ig
, voldoende zijn, daar de toctscmlc factor, dat is: de even-
’ tueele sterkte der vijandelijke Magt (hier ligtelijk Over-
magt), niet in rekening te brengen is, als zijnde eene
onbekende grootheid. Voor Bezettingen van Vestingen
‘ zijn naar wetenschappelijke grondslagen wel is waar
sterkte-cijfers eenigermate vast te stellen; ­- maar 't geen
j voor dergelijke, betrekkelijk kleine, desgelijks langs den
wetenschappelijken weg tot stand gekomen Terreinvoon
ll