HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 12

JPEG (Deze pagina), 664.27 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

i i '
z io
nemen, in tegenoverstelling van de andere die meer eene
lj ,,wnccm¢r·is·che" is.
7 Het doen eerbiedigen onzer neutraliteit behoort niet min-
der tot onze Nationale verpligtingen dan het verdedigen ·V
onzer onafhankelijkheid; want daar een bimzmgctreden
, vreemdeling een blijvend vreemdeling zoude kunnen zijn,
zoo moeten wij juist dit biimentreclcn trachten te voorko- ig
`i men, ­- waartoe evenwel noodig is dat wij ter plaatse
waar het wordt vereischt eene aan de omstandigheden even-
redige Magt bijeen brengen. Doen wij zulks dan hebben `
wij het zeer gegrondde vooruitzigt dat wij de gevaren be~ {
j zweren die ons zouden kunnen overvallen; doen wij het
daartegen niet, of in weinig beduidende mate, -- ’t geen
Vrü wel op hetzelfde nederkomt, --­ dan wordt er door ly
de elkander beoorlogende Mogendheden gehandeld alsof
wij niet bestonden; men schendt onze grenzen, en niet .
i onwaarschijnlijk is het einde - liet verlies van grond, zoo
niet dat van ons geheele onafhankelijke Volksbestaan.
§ 4. Aangenomen alsnu dat de zooeven ontwikkelde ,
zienswijze juist zij, zoo dient de vraag te worden behan­
deld hoe groot ons Leger wel zoude behooren te wezen j
om in staat te zijn aan de eischen die er aan zouden kun- _
. nen worden gesteld, te beantwoorden. Zonder dat er nu I
juist deswege in berekeningen vervallen worde, waarvoor, *
~­ uithoofde van de wisselvalliglieid der eventualiteiten , -·
een vaste grondslag toch niet te vinden ware, -­ vermag
{ niettemin gerustelijk als uitgemaakt te worden aangenomen , =
j dat in het algemeen eene excentrisohe opstelling zoowèl
meer, als deugdelvlj/{er Troepen vereisobt, dan eene op-
stelling die conoentrisch is; ­­ weshalve ter bepaling van