HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 11

JPEG (Deze pagina), 695.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

j" 9
. 1
behoort alzoo de deelen waaruit Hij is zamengesteld, ­-
. in die mate en in dier voege als dit zal blijken mogelijk
l tejzijn, - tegen Oorlogsgevaar te beschermen, -- ter be-
reiking van welk doel, omgekeerd, de deelen Hem behoo-
ren te helpen; - dit, voor zooveel doenlijk, zelfs zij, aan
j welke, al hadden zij ook juist haar noodig, die beseher­ ,
ming nogtans niet mogt worden verleend. De beoordee­
j ling van de mogelijkheid en den aard der bescherming
» gi berust, ­ in dezen door de Regeering vertegenwoordigd , -- ,l
j bij den Staat; maar, even rationeel als zulks is, zoo ra- · l§
tioneel is het 00/t, dat het ,,o0rclecl" nogtans gegrond
j wordt op zijn collectief, - aan de sollclarltell getoetst, L
l belang; -- waaruit voortvloeit, dat het van de aardrijks­
jj kundige Ligging der in Oorlogs­gevaar verkeerende Staats- jl
. deelen, in verband met den Toestand in ’t algemeen be-
schouwd, - niet echter van hunne betrekkelijke inner-
lijke belangrijkheid, -­ zal afhangen, of zij zullen worden _ i
beschermd, dan of zulks het geval met zal zijn. ‘ r
Op grond van het voorafgegane is het gereedelijk in te r
. zien, dat het voor ons een groot verschil maakt of wij ·Lï
" door eenen overmagtigen vijand regtstreeks worden aan-
gevallen, dan wèl, ­­ bij eenigen niet ons zelven betref-
_ fenden Oorlog, -­ onze Grens­districten tegen mogelijke
I schendingen onzer onzijdigheid hebben te bewaken. In het
K eerstbedoelde geval toch, ­- indien bijv. Duitsohland die
W vijand ware, ­- spreekt het van zelf dat wij zooveel mo-
j gelijk onze Magt in de rigting van ons Réduït zamentrek­
lj ken en derhalve onze Noord­Oostel§ke en Zuid­Oostelijke
Gewesten van Troepen ontblooten; in de andere eventua­
/ liteit echter, spreekt het evenzeer van zelf dat wij het
i , omgekeerde doen, en dus eene cnccenlrlscltc opstelling aan-