HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 10

JPEG (Deze pagina), 653.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

8
stelsel aangenomeii; - daar, vrij van de bezwaren aan
verder Vestingbezit verbonden, ­-‘ wij dan alle ter onzer .
bescl1ikking staande l{YELCl1t811 konden aanwende11 om al- l
thans ons Westelijk Gebied te trachten uit de schipbreuk
te redden.
Intusschen is het toch verre er van verwijderd dat wij j
uilslnllencl door ee11en directelijk tegen ons gerigtten aa11­
val in oorlog zouden kunnen geraken. Botsingen tusschen j
naburige Mogendheden onderling, ko11den evenzeer daartoe · gi
leiden; ­- en mogt ook welligt het bestaan van geheel j
Nederland 11iet noodzakelijk daarmede ten slotte gemoeid
zijn, zoo zoude toch ligtelijk eene aanmerkelijke vermin­ j
dering in gebied er voo1· ons uit kunnen voortvloeijen; re- I
den waarom het wèl zoo oninisbaer en tevens wèl zoo jj
lurzwrclig schijnt met wat ruimeren blik dan wij dit ge- r
woonlijk doen onzen toestand te overzien, en, - in plaats
van het heil van Nederland, ten naaste bij alleen aan
Holland, verbonden te achten, - te bedenken, dat er ook
nog elders Gewesten zich bevinden die tot ons Rijk be-
hooren, e11 met wier lotgevallen die van het overige van .
den Staat ten naauwste zamenhangen, ­- zóó 11aauw zelfs, '
dat hun ondergang dien van het gansche Vaderland wel
eens althans zoude kunnen ten gevolge hebben. _ I
§ 3. Van 011zen uit 11 - Provinciën bestaanden Staat K
verklaart wel is waar de Grondwet niet wat eigenlijk Zijn
Wezen uitmaakt, maar uit den aard der zaak volgt niet-
temin dat de beteekenis hiervan in dezen zin moet worden
opgevat, dat de deelen er zijn om het geheel, en het ge-
heel er is om de deelen, ~ weshalve llllllllê belangen /
,<ollrl«1lr zijn. De Staat in collective beteekenis genomen, l .